Handresy ny fahamarinana

  "Ary ny anjely (...) nianiana tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay (...) fa tsy hisy andro intsony.» - Apôk. 10:5,6. 

  Mofon'aina:

  Ny hafatra ao amin'ny Apôkalipsy 14 izay manambara fa tonga ny oran'ny fitsarana dia nomena ho an'ny vanim-potoana farany; ary ny anjely ao amin'ny Apôk. 10 dia naseho ho manana ny tongotra ilany ao amin'ny ranomasina ary ny tongotra ilany eo amin'ny tany, manambara fa ny hafatra dia hitety ny tany rehetra, hotetezina ny ranomasina ary ireo nosy eo amin'ny ranomasina dia handre ny fanambarana ny hafatra fampitandremana farany. (...)

  "Ary ny anjely, ilay efa hitako, dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany, ka nanangana ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra ary nianiana tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia ilay nahary ny lanitra sy ny ao aminy ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsy hisy andro intsony." - Apôk. 10:5,6. Manambara ny fiafaran'ny vanim-potoana faminaniana io hafatra io. Nangidy tokoa ho an'ireo izay niandrandra ny fisehoany ny fahadisoam-panantenana nahazo ireo niandry hahita ny Tompontsika tamin'ny taona 1844. Fandaminana avy amin'ny Tompo ny nisian'izany fahadisoam-panantenana izany. (...) 

  Tsy misy singan-drahona iray nianjera tamin'ny fiangonana ka tsy nanomanany azy; tsy nisy hery nitsangan-kanohitra ny asany ka tsy hitany mialoha. Niseho araka izay nambarany mialoha ny zavatra rehetra. Tsy navelany ho nafoy ny fiangonany, fa nosoritany tamin'ny fanambaran'ny faminaniana izay hitranga, ary izay tsindrimandry nampitenenin'ny Fanahiny mialoha tamin'ny mpaminany dia tanteraka. To ny fikasany rehetra. Mifamatotra amin'ny seza fiandrianany ny lalany ka tsy misy herin'ny ratsy maharava izany. Andriamanitra no manainga sy miaro ny fahamarinana; ary handresy ny fanoherana rehetra izany, na dia toa takona aza indraindray. Ny filazantsaran'i Kristy dia lalana voaseho eo amin'ny toetra. Ny fitaka rehetra atao aminy, ny fomba rehetra hanamarinana ny lainga, ny fahadisoan-kevitra rehetra amboarin'ny mpanompon'i Satana, dia ho rava mandrakizay, ary ny fandresen'ny fahamarinana kosa dia ho tahaka ny masoandro amin'ny mitataovovonana. Ny Masoandron'ny fahamarinana, manana fahasitranana eo amin'ny tanany dia hamirapiratra ka ho feno ny voninahiny ny tany manontolo. — SIM, 2:107, 108.

  Please publish modules in offcanvas position.