Manafaingana ny fiverenan’ny Tompotsika

Imprimer

"Fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehôvah ny teniny ambonin'ny tany.» - Rom. 9:28. 

Mofon'aina:

Hoy Kristy ao amin'ny faminaniana momba ny handravana an'i Jerosalema: «Ary noho ny haben'ny tsi-fankatoavan-dalàna, dia hihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Any hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany». Ho tanteraka indray ny faminaninana. Ny habetsahan'ny tsy fankatoavan-dalàna tamin'izany andro izany dia misy setriny amin'izao taranaka izao. Toy izany koa ny amin'ny fanambarana mialoha mikasika ny fitoriana ny filazantsara. Talohan'ny naharavan'i Jerosalema, dia nampanoratin'ny Fanahy Masina i Paoly nanambara fa «notorina eny ambanin'ny lanitra eny ny filazantsara - Kôl.1:23. Toy izany koa ankehitriny, alohan'ny hiavian'ny Zanak'olona, dia hotorina «amin'ny firenena rehetra, sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olombelona rehetra» - Apôk. 14:6,14 ny filazantsara mandrakizay.

Andriamanitra dia «nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao» - Asa. 17:31. Lazain'i Kristy antsika ny andro hahatongavan'izany tokoa. Tsy milaza Izy fa hiova fo izao tontolo izao manontolo, fa hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany». Manana fahefana hanafaingana ny fiavian'ny Tompontsika isika amin'ny fitondrana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Tsy tokony hibanjina fotsiny ny fiavian'ny andron'Andriamanitra isika fa tokony hanafaingana azy koa. 2 Pet. 3:12. Raha nanao ny asa nampanaovina azy ny fiangonan'i Kristy araka izay nibaikoan'ny Tompo, dia ho nandre ny fampitandremana izao tontolo izao manontolo talohan'izao fotoana izao, ary efa tonga teto amin'ny tanintsika amin-kery sy voninahitra lehibe Jesôsy Tompo. - IFM, t. 680.

Ny tsy finoana, ny fitiavana izao tontolo izao, ny tsy fahamasinana ary ny adilahy eo anivon'ireo antsoina ho vahoakan'ny Tompo no mbola mihazona antsika eto amin'ity tontolo feno ota sy fahoriana ity mandritra ny taona maro (...)

Mety hitranga ny hijanonantsika eto amin'izao tontolo izao mandritra ny taona maro hafa indray vokatry ny tsy fankatoavana, tahaka ireo zanak'Isiraely. Saingy noho ny amin'i Kristy, dia tsy tokony hanampy ota amin'ny ota ny vahoakany ka hanome tsiny an'Andriamanitra noho ny vokatry ny safidy diso nataony ihany. - Ev, t. 696.