Fampitandremana farany ataon’ny anjely fahatelo

Imprimer

"Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe; ary ny tany nohazavain'ny voninahiny. - Apok. 18:1. 

Mofon'aina:

Ny anjely izay manampy amin'ny fitoriana ny hafatry ny anjely fahatelo dia hanazava ny tany manontolo amin'ny voninahiny. Asa hiitatra manerana izao tontolo izao sy manan-kery tsy hay tohaina no voalaza mialoha eto. Fanehoana be voninahitra ny herin'Andriamanitra ny fihetsehana momba ny fiverenan'ny Tompo tamin'ny 1840 -1844; tafapaka hatrany amin'ny foibe fitoriana filazantsara rehetra eran'izao tontolo izao ny hafatry ny anjely voalohany, ary teo amin'ny tany sasany dia mbola tsy nisy fahalianana tamin'ny fivavahana toy izany na taiza na taiza hatramin'ny Reformasiona tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo : nefa hanoatra lavitra noho izany ny fihetsehana miezinezina mandritra ny fanairana farany hataon'ny anjely fahatelo. (...)

Ny asa lehibe fitoriana ny filazantsara dia tsy hifarana amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra latsa-danja noho izay hita teo amin'ny fiantombohany. Ireo faminaniana izay tanteraka tamin'ny nirotsahan'ny ranonorana voalohany tamin'ny fiandohan'ny fitoriana ny filazantsara dia ho tanteraka indray amin'ny fiafaran'izany amin'ny ranonorana farany. (...)

Hidodododo hatraiza hatraiza ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny hafatra avy any an-danitra, ary ny tavany hazava sy hamirapiratra noho ny fanokanan-tena masina. An'arivony ny feo manerana ny tany, izay hitondra ny hafatra fampitandremana. Hisy fahagagana hatao, hositranina ny marary, ary hisy famantarana sy zava-mahazendana hanaraka ny mpino. Hanao fahagagana mamitaka koa i Satana, ary hampidina afo avy any an-danitra mihitsy eo imason'ny olona izy (Apokalypsy 13:13). Amin'izany dia hisafidy izay hombany ny mponina ety an-tany.

Efa naseho ny fonjan-kevtra. Efa nafafy ny voa, ary hitsiry izy izao ka hahavokatra. Ireo lahatsoratra nozarain'ny mpanao asa misionera dia efa nanao ny asany mangina, nefa betsaka ireo izay nandatsaka izany tao am-pony no voasakana tsy hahazo ny fahamarinana tamin'ny fomba feno na voasakana tsy hankatò. Ankehitriny kosa dia tafiditra hatraiza hatraiza ny tara-pahazavana, hita mibaribary ny fahamarinana, ka manapaka ny fatorana nihazona azy ny zanak'Andriamanitra tso-po. Ny rohim-pianakaviana, ny fifandraisana eo amin'ny fiangonana, dia tsy manan-kery hitana azy izao,sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra ny fahamarinana. Na dia eo aza ireo fiasana miara-mioko hanohitra ny fahamarinana, dia maro no hiandany amin'i Jehôvah. - HM, t. 6371638.