Ny faminanian’ Elia

  lndro, Izaho haniraka an'i Elia mpaminany ho aminareo, dieny tsy mbola tonga ny andron'i Jehôvah , ilay lehibe sady mahatahotra; ary izy hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy, fandrao ho avy Aho hamely ny tany amin'ny fandringanana.» - Mal. 3:23,24. 

  Mofon'aina:

  Ireo izay hanomana ny lalana ho amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany dia aseho amin'i Elia be finoana, tahaka an'i Jaona izay tonga tamin'ny fanahin'i Elia mba hanomana ny fiavian'i Kristy voalohany. - TFC, 3:62.

  Ny asan'i Jaona mpanao batisa sy ny asan'ireo izay velona amin'ny andro farany, izay mandroso amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia mba hamoha ny olona amin'ny tsy firaihany, dia mitovy. Tandindon'ny asa izay tsy maintsy atao amin'izao vanim-potoana izao izany. llaina ny fahatongavan'i Kristy fanindroany mba hitsara ny tany amin'ny fahamarinana. - SW, March 21, 1905.

  Nampisaraka ny tenany tamin'ny namana sy ny rentirentin'ny fiainana i Jaona mpanao batisa. Ny fahatsoran'ny fitafiany, akanjo vita avy tamin'ny hoditry ny rameva, dia naniny mandrakariva ny fisehosehoana sy ny fandanilaniam-poana nataon'ireo mpisorona jiosy sy ny vahoaka ankapobeny. Ny sakafony izay tsy nisy afa-tsy zava-maniry, valala (karazan-zava-maniry) ary tantely remby dia nanome tsiny ny fanomezana fahafaham-po ny fitiavan-kanina sy ny fahazotoan-komana nanjaka hatraiza hatraiza. (...) Ilaina ny hanetsiketsehana ny resaka momba ny fanavaozana ary tokony hofohazina ny sain'ny rehetra. Ny fahalalana onony amin'ny zavatra rehetra dia mila ampifandraisina amin'ny hafatra, hampiala ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fanompoan-tsampiny, amin'ny fitiavan-komana sy ny fandanilaniama-poana amin'ny fitafiana sy ny hafa ihany koa.

  Ny fandavan-tena, ny fanetren-tena ary ny fahalalana onony takina amin'ny olona marina izay tarihin'Andriamanitra manokana sy tahiny, dia tokony haseho ny olona eo anatrehan'ny fahazarana mandanilany foana sy manimba ny fahasalamana ataon'ireo izay mivelona amin'izao vanim-potoana mitotongana izao. Efa nasehon'Andriamanitra fa ny fanavaozana ara-pahasalamana dia mifandray akaiky amin'ny hafatry ny anjely fahatelo toy ny fiarahan'ny tanana amin'ny vatana. — TFC, 3:62.

  Tahaka an'i Jaona mpanao batisa (...) izay nisarika ny sain'izy ireo ho amin'ny didy Folo dia tokony hanome ny hafatra amin'ny fomba mazava koa isika hoe: "Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany». Ny hafanam-po hita taratra teo amin'i Elia mpaminany sy i Jaona mpanao batisa no tokony ho hita eo amintsika koa eo am-piezahana hanomana lalana ho amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany. — SDABC, 4:1184. 

  Please publish modules in offcanvas position.