Asandrato ho ivo i Jesôsy

    «Izaho no Solofo sy taranak' i Davida, ny Kintana mamirapiratra fitarika andro.» Apok. 22:16. 

    Mofon'aina:

    Manoloana antsika ireo loza amin'ny andro farany, ary tokony hampitandrina ny olona ny amin'ny loza eo anoloan'izy ireo isika amin'ny asa ataontsika. Aoka hodinihina ireo zavatra nampitandreman'ny faminaniana. Raha mba mifoha mantsy ny vahoakantsika na amin'ny ampahany ihany aza, raha tsapany ny fahantomoran'ny fotoana voalaza ao amin'ny Apôkalipsy, dia hisy fifohazana ao amin'ny fiangonantsika, ary betsaka no hino ny hafatra. Tsy manam-potoana holanina isika (...) Fitsipika vaovao no arosoy ary ny fahamarinana mazava no asandrato. Ho toy ny sabatra roa lela izany. Aza maika ny hametraka fisainana manohitra anefa. Misy fotoana ilantsika mitony ary mijery ny famonjen'Andriamanitra. Avelao i Daniela hiteny, avelao ny Apôkalipsy hilaza ary ambarao ny fahamarinana. Na manao ahoana na manao ahoana toetry ny hafatra dia asandrato ho ivon'ny fanantenana rehetra i Jesôsy ilay «Solofo sy taranak' i Davida, ny Kintana mamirapiratra fitarika andro».

    Tsy mikatsaka lalina ny fahamarinana isika. Ny fanahy tsirairay izay mino ny fahamarinana ankehitriny dia hoentina eo amin'ny toerana izay iandrasana azy hanome ny anton'ny fanantenana ao anatiny. Hantsoina hitsangana manoloana mpanjaka, andriana, mpitondra ary ireo olobe eto an-tany ny vahoakan'Andriamanitra, ary ilain'ireo sokajin'olona ireo ho fantatra fa tena mahalala ny fahamarinana izy ireo. Tokony ho lehilahy sy vehivavy niova fo izy ireo. Afaka mampianatra zavatra be lavitra anao anatin'ny fotoana fohy Andriamanitra amin'ny alalan'ny Fanahiny Masina noho ny avy amin'ireo olona manana ny maha-izy azy eto amin'izao tontolo izao. Mandinika ny fifanoherana miseho eto amin'ity tany ity izao tontolo rehetra izao. Amin'ny vidiny tsy hay tombanana no nanomezan'Andriamanitra ny olona tsirairay ny fotoana fanararaotra mba hahafantarany izay haha-vonona azy handray ny famonjena. Endrey ny hafanam-pon'ny anjely te hahita izay olona hanararaotra izany tombontsoa izany! Raha misy hafatra velarina eo anoloan'ny olon'Andriamanitra dia tsy tokony hanohitra avy hatrany izy; tokony hankeo amin'ny Baiboly izy ka hisedra izany amin'ny lalàna sy ny vavolombelona. Ho hitany eo raha marina izany na tsia. Tian'Andriamanitra ny hivelaran'ny saintsika. Iriny ny hametraka ny fahasoavany amintsika. Afaka mifaly amin'ny zavatra tsara isan'andro isika satria afaka manokatra ny haren'ny lanitra rehetra ho antsika isan'andro Andriamanitra. - TMGW, tt. 118, 119.

    Please publish modules in offcanvas position.