Lalana tsara sy ambony kokoa

  "Misasà hianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy ho eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo; mitsahara, fa aza manao ratsy; mianara hanao ny tsara.» - Isa. 1:16,17. 

  Mofon'aina:

  Ny tsy fahalalana, ny fitiavana fahafinaretana sy ny fahazarana feno fahotana izay manimba ny fanahy sy ny vatana ary ny saina, dia mahatonga izao tontolo izao ho tototry ny habokana ara-tsaina. Aretim-panahy mahafaty no mandrava olona an'arivony maro. - AH, t. 329.
  Betsaka ireo izay milona anaty fahotana. Maro no mitebiteby. Teren'ny fahoriana izy ireo, ny filana, ny tsy finoana ary ny fahakiviana. Mamely azy ireo amin'ny nofo sy ny fanahy ny aretina isan-karazany. Mila vonjy hamahana ny olany izy ireo ka alain'i Satana fanahy amin'ny faniriana lalina sy ny fahafinaretana izay mitarika azy amin'ny fahafonganana sy ny fahafatesana. Manolotra azy ireo ny voankazon'i Sodoma izy izay hivadika lavenona raha vao tonga eny imolony. Ev, t. 569.

  Sary mahatsiravina momba ny toetr'izao tontolo izao no naseho ahy. Nitatra hatraiza hatraiza ny fahavetavetana. Ny fahazoana miaina malalaka no fahotana manokana ho an'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mbola niseho miharihary amin'ny fomba mahatsiravina toy izao isehoany izao ny faharatsiam-pitondrantena. (...) Tsy hatreo amin'ny tsy mpino sy ny mpaniratsira ihany ny heloka izay miseho lany hatraiza hatraiza. Raha mba hatreo ihany mantsy, saingy tsy izany. Lehilahy sy vehivavy maro izay milaza ho mpanara-dia an'i Kristy no meloka. Betsaka amin'ireo izay milaza ho miandry ny fisehoany aza no tsy vonona akory, mihoatra noho i Satana aza. Tsy manadio ny tenany amin'ny fahalotoana rehetra izy. Nanompo ny sitrapony nandritra ny fotoana ela izy ireo ka mandeha ho azy aminy ny eritreritra tsy madio sy ny famoronan-tsain-dratsy. Toy ny tsy hampety ny fanovana lalana ny renirano Niagara sy handefasana azy any amin'ny rano mankany amin'ny rian-drano no tsy hampiova ny sain'izy ireo ho liana amin-javatra tsara sy masina. (...) Ny Kristianina tsirairay dia tokony hianatra hifehy ireo zavatra mahafinaritra azy sy hofehezin'ny fitsipika. (...)

  Tonga matetika eo amin'ireo izay tsy mahalala ny fahamarinana sy ireo izay mandà ny hofehezin'ny fitsipiky ny tenin'Andriamanitra ny fahavetavetana, ny fahalotoana, ny fijangajangana, ny halozana ary ny famonoan'olona. Koa zava-dehibe manao ahoana no tokony hanomezan'ireo mpianatr'i Kristy, izay mifandray akaiky amin'Andriamanitra sy amin'ny anjely, ohatra tsara sy mendrika kokoa! (...) - AH, tt. 328, 329. 

  Please publish modules in offcanvas position.