Rehefa re ny fiantsoana lehibe

  "Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin'ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika." - Rôm. 13:11. 

  Mofon'aina:

  Akaiky ny farany, manatona tsy tazana akory, tsy tsapa, toy ny fanatonan'ny mpangalatra amim-pahanginana amin'ny alina. Ny Tompo anie tsy hamela antsika hatory toy ny sasany, fa hahalala onony isika ka hiambina. Tsy ho ela dia hihobim-pandresena ny fahamarinana ary ireo rehetra izay misafidy ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ankehitriny dia hihoby miaraka Aminy. Fohy ny fotoana; ho avy tsy ho ela ny alina ka tsy hisy afaka hiasa intsony. (...)

  Ho avy ny fotoana izay hisian'ny marobe hiova fo ao anatin'ny indray andro monja, toy ny tamin'ny andron'ny pentekosta, rehefa nandray ny Fanahy Masina ny mpianatra. (...)

  Betsaka ireo tsy niraharaha ny fanasan'ny filazantsara; nozahan-toetra sy nosedraina izy ireo. Sakana miavosa no toa nibahana teo anoloany, nisakana ny fandrosoany. Amin'ny finoana sy faharetana ary faherezana anefa no hihoaran'ny maro ireo sakana ireo ka handehanany ao amin'ny fahazavana be voninahitra.

  Tamin'ny fomba tsy ampoizina akory no nisian'ny sakana teo amin'ny lalan-kely sy tery; vato mahasolafaka no napetraka teo amin'ny lalana saingy hakisaka avokoa ireo. Ho rava ny fefy fiarovana nataon'ireo mpiandry ondry sandoka teo amin'ny andian'ondriny; olona an'arivony no hivoaka ho amin'ny mazava ka hiasa mba hanapariaka ny hazavana. Hikambana amin'ny olombelona ny iraky ny lanitra. Amin'izany fampaherezana izany dia hitsangana sy hamiratra ny fiangonana, hampiasa ny heriny voamasina rehetra ho eo amin'ny ady; amin'izany no hahatanterahan'ny tanjon'Andriamanitra; ho azo indray ireo perila efa very. (...) 

  Nandritra ny fiantsoana lehibe, ny fiangonana, izay voatahy noho ny fanelanelanana nataon'ny Tompo be fitiavana, dia manapariaka amim-pahalalahan-tanana ny fahalalana ny famonjena izay ampitain'ny fahazavana amin'ny tanana sy ny vohitra tsirairay. Ho feno ny fahalalana ny famonjena ny tany. Ny fanavaozan'ny Fanahin'Andriamanitra no hamarana amin'ny fahombiazana lehibe ny asan'ireo mpiasa mavitrika, ka ny hazavana avy amin'ny fahamarinana ankehitriny dia ho hita mamiratra eny rehetra eny. - Ev, tt. 692-694.

  Please publish modules in offcanvas position.