Hijoro ireo mahatoky

  "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy.» - Apok. 14:12. 

  Mofon'aina:

  Fahendrena mihoatra ny an'olombelona no ilaintsika ankehitriny eo am-pamakiana sy eo am-pandalinana ny Soratra Masina. Koa rehefa amin'ny fo mietry no hanatonantsika ny tenin'Andriamanitra dia hanangana faneva ho antsika Izy hiarovana antsika amin'ny fitaka.

  Sarotra ny mitahiry hatramin'ny farany ny toky nananantsika tamin'ny voalohany. Mitombo ny fahasarotana rehefa misy hery miasa mangina tsy miato avy amin'i Satana, mba hitondra fisainana hafa ka manohitra ny asa. Misy ireo izay tonga eo amin'ny laharantsika no toa tsy misy tomika sy mafy orina rehefa tsy misy ny fanenjehana.

  Saingy moa ve izy ireny mbola hahatoetra rehefa tonga izany? Amin'ny fotoan-tsarotra, dia hanaiky horesen-dahatra amin'ny hevitra feno fitaka izay efa niasa mangina tao aminy izy ireo. Fitaka maro samihafa no efa nomanin'i Satana ho an'ny fisainana isan-karazany. Rehefa hofoanana ny lalàn'Andriamanitra dia hosivanina amin'ny fizahan-toetra mahamay ny fiangonana ka ho maro amin'izay tsy ampoizintsika ankehitriny no hihaino ny mpaka fanahy sy ny foto-pinoan'ny demonia. Raha tokony hanana tanjaka izy ireo rehefa entina any amin'ny toerana sarotra, dia maro no ho hita ho sampana maty eo amin'llay Tena Voaloboka. (...)

  Saingy rehefa hofoanan'izao tontolo izao ny lalàn'Andriamanitra dia inona no ho vokany amin'ireo izay tena mankatò sy marina? Ho voatariky ny fitaomana mafy avy amin'ny ratsy ve izy ireo? Satria maro ireo olona milahatra ao ambany fanevan'ny andrian'ny maizina, moa ve ireo mpitandrina ny didin'Andriamanitra hiala amin'ny fankatoavany? Sanatria! Ny olona izay mitoetra ao amin'i Kristy dia hahomby hatrany ary tsy ho lavo. Ireo mpanaraka Azy dia hiankohoka amim-pankatoavana amin'ny hery ambony noho ny an'ireo manam-pahefana eto an-tany. Raha mitarika olona betsaka hamotika ny fahamarinana sy tsy hanaja izany ny faniratsirana atao amin'ny lalàn'Andriamanitra, ireo mahatoky kosa hitahiry amim-pahamatorana ny fahamarinana. Tsy havela handeha amin'izao isika (...) Ilaintsika ny mandinika ny Teniny amin'ny fo feno fanetren-tena, mangataka ny toroheviny, ary mametraka tanteraka ny sitrapontsika ho eo ambany sitrapony. Tsy afaka manao na inona na inona isika raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. - SIM, 2:368, 369.

  Please publish modules in offcanvas position.