Miasà hahazoana na dia fanahy iray aza

  "lza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy?" - Lio. 15:4. 

  Mofon'aina:

  Mba hahatonga ny fanahy iray hiova fo dia tokony hanao izay fara herintsika isika. Ny fanahy iray azo ho an'i Kristy dia hampiely ny hazavan'ny lavitra eo amin'ny manodidina azy, hanatratra ny haizina ara-pitondrantena sy hamonjy fanahy hafa.

  Raha nandao ny sivy amby sivifolo i Kristy mba hitadiavana sy hamonjena ny ondry iray very dia mety ve ny hanamarinana antsika raha manao latsaka izany isika? Moa ve tsy fivadihana amin'ny andraikitra masina napetraka tamintsika ary fitenenan-dratsy an'Andriamanitra ny tsy fiasana tahaka izay nataon'i Kristy sy ny tsy fahafoizan-tena tahaka izay nasehony?

  Ampanenoy eny amin'ny lavany sy ny sakan'ny tany rehetra ny lakolosy fanairana. Lazao amin'ny olona fa efa akaiky sy tsy mahandry ela intsony ny andron'ny Tompo. Aoka tsy hisy olona tsy handre ny fampitandremana. Mety ho efa teo amin'ny toeran'ireo fanahy mahantra izay ao anatin'ny fahadisoana isika. Mety ho efa teo amin'ny toeran'ny olona tsy tan-dalàna. Araka ny fahamarinana izay azontsika mihoatra noho izay azon'ny hafa dia manana adidy isika hampita izany amin'izy ireo.

  Tsy manana fotoana holanina isika. Akaiky ny farany. Tsy ho ela dia ho voahodidin'ny loza ny toerana rehetra izay tokony handehanantsika hampiely ny fahamarinana. Hanao izay rehetra azony hatao ny fahavalo hisakanana ny lalan'ireo mpitondra ny hafatry ny Tompo ka tsy hahafahan'izy ireo manatanteraka izay tokony hataony ankehitriny. Ilaintsika ny hiatrika ny asantsika ary handroso haingana araka izay azo atao. Nasehon'Andriamanitra ahy fa ny herin'ny maizina dia miasa amin-kery lehibe, ary tsy re tsaika akory i Satana mandrobaka ireo izay mbola ao anaty torimaso, tahaka ny amboadia maka ny hazany. Ankehitriny no fotoana hizarana ny fampitandremana, ankehitriny no fotoana tokony hiasana, satria tsy ho ela dia ho lehibe tsy araka izay iheverantsika azy ny fahasarotana. Manampy antsika hitoetra ao amin'ny hazavana Andriamanitra mba hiasa, ka ny masontsika dia tsy hiala eo amin'i Jesôsy ilay filohantsika, ary amim-paharetana dia handroso handrombaka ny fandresena isika. — TFC, 6:22.

  Na dia eo aza ny fangejan'ny ota eto amin'izao fiainantsika eto an-tany izao, ny hafaliana lehibe indrindra sy ny fanabeazana ambony indrindra dia ao amin'ny fanompoana. Ary rahatrizay, rehefa afaka amin'izao toetra maha-mpanota izao isika, dia mbola ao amin'ny fanompoana ihany no hahitantsika ny fifaliana lehibe indrindra sy ny fanabeazana ambony indrindra. - FLB, t. 370.

  Please publish modules in offcanvas position.