Tsy fandeferana sy fanenjehana

Imprimer

"Raha nanenjika Ahy izy dia hanenjika anareo koa; ary raha nitandrina ny teniko izy, dia hitandrina ny anareo koa." - Jao. 15:20. 

Mofon'aina:

Ny fanenjehana amin'ny endriny samihafa dia fivelaran'ny foto-kevitra anankiray izay tsy ho foana mihitsy raha mbola misy koa i Satana ary raha mbola manan-kery koa ny fivavahana Kristiana. Tsy misy olona hanompo an'Andriamanitra ka tsy hihantsy ireo tafiky ny haizina hirotsaka hanohitra azy. Hanafika azy ny anjelin'ny ratsy, noho ny fahatahorany andrao votsotra eny am-pelatanany ny rembiny noho ny fiasany mangina. Hisy ratsy fanahy, izay hahatsiaro fa meloka noho ny oha-piainana omeny ka hiray amin'ireo anjely ratsy amin'ny fitadiavana izay hampisaraka azy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fakam-panahy maharenoka. Rehefa tsy mahomby izany, dia hampiasaina ny fahefana hamoretana ny feon'ny fieritreretany.

Nefa raha mbola manalalana ho an'ny olombelona ao amin'ny fitoerana masina any ambony koa i Jesôsy, dia mbola hanan-kery amin'ny mpifehy sy ny vahoaka ny herin'ny Fanahy Masina Izay miasa hamepetra ny fihetsika. Mbola mifehy ireo lalàna eo amin'ny tany amin'ny lafiny sasany Izy. Raha tsy misy ireo lalàna ireo dia ho ratsy lavitra noho izao ny toetran'izao tontolo izao. Na dia maro amin'ireo mpanapaka antsika aza no mpiasa mazoton'i Satana, Andriamanitra koa dia mbola manana ny mpanompony eo anivon'ny olona mpitarika ny firenena. Mibitsika amin'ireo mpanompony ny fahavalo mba hanao lalàna izay hiteraka fisakanana makadiry amin'ny asan'Andriamanitra; nefa misy mpitondra fanjakana matahotra an'i Jehôvah hiasan'ny anjely mangina mba hanohitra ireo soso-kevitra ireo amin'ny alalan'ny fonjan-kevitra tsy azo ialana. Hisy olom-bitsy izay hisakana ny riana maherin'ny ratsy. Hanam-petra ny fanoherana ataon'ireo fahavalon'ny fahamarinana mba ahazoan'ny hafatry ny anjely fahatelo manao ny asany. Rehefa alefa ny hafatra fampitandremana farany, dia hitana ny sain'ireo olona ambony izay iasan'i Jehovah ankehitriny izany, ka hisy amin'izy ireo hanaiky ary hiara-mijoro amin'ny vahoakan'Andriamanitra mandritra ny androm-pahoriana. (...)

"Ary hianareo, ry zanak'i Ziona, miravoravoa sy mifalia amin'i Jehôvah Andriamanitrareo (...)" Joe. 2:23. "Ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no handatsahako ny Fanahiko amin'ny nofo rehetra". "Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran'i Jehôvah dia hovonjena" - Asa. 2:17,21.

Ny asa lehibe fitoriana ny filazantsara dia tsy hifarana amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra latsa-danja noho izay hita teo amin'ny fiantombohany. - HM, tt. 636,637.