Tsy ho lavo ny fiangonana

  " (...) Ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy." - Mat. 16:18. 

  Mofon'aina:

  Ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy dia hahatsapa ny fahatezeran'ilay dragona sy ny tafiny. Efa ao anatin'ny sehatr'asan'i Satana izao tontolo izao, ary efa eo ambany fifehezany ireo fiangonana nihemotra; saingy misy vondron'olona kely izay tsy mety milefitra amin'ny heriny . Raha afaka mamafa azy ireo tsy ho eto amin'ny tany izy dia ho tanteraka ny fandreseny. Tahaka ny nitaomany ireo firenena jentilisa mba handrava ny Isiraely, dia efa hofohaziny koa ny herin'ny faharatsiana eto an-tany mba handrava ny vahoakan'Andriamanitra (...) Ny famindram-pon'Andriamanitra no fanantenan'izy ireo farany ary ny vavaka no hany fiarovan-tenan'izy ireo.

  Tsy ho an'izany vanim-potoana izany ihany ny fitsapana mahamay nihatra tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Estera. Izao no ambaran'ilay mpanao fanambarana izay mijery ny vanim-potoana hatramin'ny fiafarany: "Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesôsy" - Apok. 12:17. Ireo izay velona ety ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao dia hahita ny fahatanterahan'ireo teny ireo. 

  Arakaraka ny mahafohy ny andron'i Satana no mahatezitra azy ka ny asa famitahana sy fandravana ataony dia hahatratra ny fetra avo indrindra amin'ny androm-pahoriana. - FLB, t. 289. 

  Hanao fahagagana i Satana mba hamitahana; haneho ny heriny fara-tampony izy. Toa eo an-dalam-pahalavoana no ahitana ny fiangonana saingy tsy ho potraka izy. Mitoetra hatrany izy raha kororohina ireo mpanota ao Ziona — sarahina amin'ny vary sarobidy ny akofa. Fitsapana mafy izany saingy na dia izany aza dia tsy maintsy ho tonga izany. Ireo izay naharesy noho ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny vavolombelony ihany no ho hita miaraka amin'ireo mahatoky sy marina tsy misy pentim-pahotana, ary tsy misy fitaka ny molony. - SDABC, 7:911. 

  Nilaza Andriamanitra fa na ny reny aza dia mety hanadino ny zanany "fa Izaho kosa tsy mba hanadino anao" (...) Mihevitra ireo zanany amin'ny fiahiana ombam-pitiavana manokana Andriamanitra ka mitana  ny bokin'ny fitadidiana eo anoloany mba tsy hanadinoany mihitsy ireo zanany izay karakarainy. - FLB, t. 280

  Please publish modules in offcanvas position.