Nahoana no maharitra ny fotoam- pahasoavana?

  Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon'ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra.» - 2 Pet. 3:9. 

  Mofon'aina:

  Hitako fa tandindomin-doza tokoa isika noho ny fanahafantsika ny vahoakan'izao tontolo izao fa tsy ny endrik'i Kristy. Efa an-katoky ny mandrakizay isika ankehitriny, kanefa miezaka mandresy lahatra antsika ilay fahavalon'ny fanahy fa mbola lavitra izany. Hampiasa ny fomba rehetra i Satana hamitahana ireo izay milaza ny tenany ho vahoakan'Andriamanitra mpitandrina ny didiny sy miandry hahita ny Mpamonjy avy amin-kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra. Hitaona olona maro araka izay azony atao izy mba hihevitra fa mbola lavitra tokoa ny andro sarotra, mba hahatonga azy ireo hanana ny fisainan'izao tontolo izao sy hanaraka ny fombany. Nitebiteby fatratra aho rehefa nahita fa ny fanahin'izao tontolo izao no mifehy ny fo sy ny sain'ny maro izay milaza fa manandratra avo ny fahamarinana.

  Rehefa heverina ny hafohin'ny fotoana, dia tokony hiambina sy hivavaka hatrany isika, amin'ny maha-vahoaka antsika, ka tsy hamela na inona na inona hampiala ny fifantohantsika amin'ny asa fiomanana masina ho amin'ilay tranga lehibe manoloana antsika. Koa satria toa mihalava ny fe-potoana iandrasana, dia maro no tsy rototra sy tsy miraika amin'ny fiteniny sy ny fihetsiny. Tsy azony an-tsaina ny loza mananontanona azy, ary tsy hitany na fantany ny famindrampon'Andriamanitra amintsika, izay mampaharitra ny fotoam-pahasoavana, mba hahafahan'izy ireo mamolavola toetra hahazoany ilay fiainana mandrakizay ho avy. Sarobidy indrindra ny fotoana tsirairay. Nomena fotoana izy ireo, tsy natao hampiasainy hampiadana ny tenany sy hanorenany fonenana eto an-tany izany, fa mba hohararaotiny hanefena ny melomeloka rehetra eo amin'ny toetrany, sy ho fanampiana ny hafa hahita ny hakanton'ny fahamasinana, amin'ny alalan'ny ohatra asehony sy ny ezaka ataony. Eto an-tany dia manana vahoaka Andriamanitra, vontom-pinoana sy fanantenana, izay manaraka ny fizotry ny fahatanterahan'ny faminaniana izay tsy mitaredretra, ary miezaka manadio ny fanahiny amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fahamarinana, mba tsy ho hita tsy mitafy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady izy ireo rehefa hiseho i Kristy.

  Tanteraka faingana manodidina antsika ireo famantarana voalazan'ny faminaninana. Tokony hanainga ny mpanara-dia an'i Kristy rehetra izany mba hiasa amin-kafanam-po. — TFC, b. 4, tt. 306-307

  Please publish modules in offcanvas position.