Ho avy koa ny anjaranao!

  «Matahora an'Andrianianitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany.» - Apôk. 14:7. 

  Mofon'aina:

  Niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra ilay Mpisoronabentsika tamin'ny taona 1844, mba hanomboka ny asa fitsarana famotopotorana. SI M, b. 1, t. 125. Rehefa sokafana eo amin'ny fitsarana ireo boky dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainan'izay rehetra nino an'i Jesosy. Atombok'llay Mpisolovavantsika amin'izay velona voalohany teto an-tany ny fanehoana ny momba ireo taranaka mifandimby tsirairay, ka faranany amin'ny velona ankehitriny. Aroso ny anarana tsirairay ary fakafakaina lalina ny aminy. Misy anarana ekena, misy lavina. Rehefa misy manana fahotana tafajanona eo amin'ireo boky firaketana, tsy nibebahana sy tsy nahazoana famelan-keloka, dia kosehina tsy ho ao amin' ny bokin' ny fiainana ny anarany. (...)

  Velona amin'ny andro fanavotana lehibe isika izao. Tamin'ny fanompoam-pivavahana tandindona, raha mbola nanao fanavotana ho an'ny Isiraely ny mpisoronabe, dia nasaina nampahory ny fanahiny ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny fibebahana ny amin'ny fahotana sy ny fietren-tena eo anatrehan'i Jehovah, fandrao hofongorana tsy ho anisan'ny vahoaka izy. Amin'ny fomba toy izany koa, dia tokony hampahory ny fanahiny eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ireo izay ta-hanana ny anarany tsy ho voakosoka ao amin'ny bokin'ny fiainana amin'izao andro kely sisa mbola haharetan'ny fahasoavana ho azy izao, ka halahelo ny amin'ny fahotana sy hibebaka marina. Tsy maintsy hisy fandinihana lalina sy marina ny fo. Tsy maintsy hialana ny toetra maivamaivana, tsy matotra, Ieferin'ny olona maro milaza ny tenany ho Kristiana. Misy ady mafana atrehin'izay rehetra maniry ny hamolaka ireo fironana ratsy izay miezaka hanapaka. Asan'ny isam-batan'olona ny asa fiomanana. Tsy mitamba-be no hamonjena antsika. Ny fahadiovan-toetra sy ny fanoloran-tenan'ny anankiray dia tsy hanohitra ny fahabangan'ireo toetra ireo amin'ny hafa. Na dia tsy maintsy handalo fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra aza ny firenena rehetra, dia hodinihin'Andriamanitra akaiky amin'ny antsipiriany rehetra ny momba ny tsirairay tahaka ny tsy misy olon-kafa noho izy eto an-tany. Tsy maintsy hosedraina ny tsirairay ary ho hita tsy misy pentina na fiketronana na izay toy izany. HM, tt. 499,506

  Ho an'izay rehetra nibebaka marina ny amin'ny fahotany ka mitaky ny ran'i Kristy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana, dia asiana soratra hoe «Voavela» mifanitsy amin'ny anarany ao amin'ny bokin'ny lanitra; rehefa tonga mpiray amin'ny faha-marinan'i Kristy izy, ka hita fa mifandrindra amin'ny lalàn'Andriamanitra ny toetra amam-panahiny, dia voakosoka ny fahotany, ary hisaina ho mendrika ny fiainana mandrakizay izy. Izao no ambaran'i Jehovah, amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia: «Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao» isa. 43:25. — HM, t. 490. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.