Fenitra azo antoka

  «Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly» Efes. 6:11. 

  Mofon'aina:

  Isaky ny misy fifohazan'ny asan'Andriamanitra, dia mientana hanao asa bebe kokoa ny andrianan'ny ratsy; ankehitriny izy dia manao ny fiezahany mafy indrindra mety ho vitany amin'ny ady farany ataony amin'i Kristy sy ny mpanaraka Azy. Efa mananontanona ilay fitaka farany lehibe. Efa hanao ny asany mahagaga eo imasontsika ny anti-Kristy. Hifanahaka akaiky indrindra amin' ny tena izy ny hala-tahaka ka tsy ho hay ny hanavaka azy raha tsy amin' ny alalan' ny Soratra Masina ihany. Tsy maintsy sedraina amin' ny fanambarany ny filazana atao sy ny fahagagana rehetra.

  Tsy misy afa-tsy ireo izay nampahatanjaka ny sainy tamin'ny fahamarinan'ny Baiboly no ho afaka hijoro mandritra ny ady lehibe farany. Ho tonga amin'ny fanahy tsirairay ilay fisedrana hamantarany ny tena toetrany hoe: Andriamanitra ve no hankatoaviko mihoatra noho ny olona? Efa madiva hipaika ankehitriny ilay ora hanapahana izay ho anjaran' ny tsirairay. Moa ve tafatoetra eo amin'ny vatolampin'ny tenin'Andriamanitra tsy miova ny tongotsika? Moa vonona va isika hijoro tsy ho azo hozongozonina hiaro ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy? (...)

  Adidy voalohany indrindra sy ambony indrindra mipetraka amin'ny olona misaina rehetra ny mianatra ny fahamarinana avy amin'ny Soratra Masina, ary manaraka izany dia ny mandeha amin'ny fahazavana sy ny mampahery ny hafa hanaraka ny ohatra omeny. Tokony hianatra ny Baiboly amim-pahazotoana isan'andro isika, ka handanjalanja ny hevitra rehetra sy hampitaha ny Soratra Masina amin'ny Soratra Masina. Tokony hamolavola ny hevitry ny tenantsika amin'ny fanampian'Andriamanitra isika satria isika ihany no hampamoahana ny amin'ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. (...)

  Nampanantena ny mpianany i Jesosy hoe: «Fa ny Mpananatra dia ny Fanahy Masina Izay hirahin'ny Ray amin'ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo.» - Jao. 14:26. Tsy maintsy voatahiry ao an-tsaintsika mialoha anefa ny fampianaran'i Kristy mba ahazoan'ny Fanahin'Andriamanitra mampahatsiaro ireny amintsika amin'ny andro sarotra. (...)

  Rehefa ho avy ny fotoana fisedrana, dia haseho ireo izay nitana ny tenin'Andriamanitra ho fitsipika mifehy ny fiainany. (...) Aoka hirehitra indray ny fanenjehana, dia hirondrona avokoa ny manana toetra matimaty sy ny mihatsaraveiatsihy ka handao ny finoany; fa hijoro tsy ho azo hozongozonina tahaka ny vatolampy kosa ny tena Kristiana marina, hihamatanjaka ny finoany, hamirapiratra kokoa ny fanantenany, mihoatra noho ny tamin'ny androm-piadanana. — HF, tt. 619-628

  Please publish modules in offcanvas position.