Ny Soratra Masina, fiarovana ho antsika

  "Tsy fanahy manompo va izy rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena?" - Heb. 1:14. 

  Mofon'aina:

  Raha mbola mijoro ho mahatoky Aminy ny olon'Andriamanitra, ka mbola mifikitra amin'i Jesôsy amin'ny finoana velona, dia miaro azy ireo anjelin'ny lanitra, ary tsy havela hanao ny asa ratsiny eo amin'izy ireo mba handringana azy i Satana. Tandindomin-doza lehibe kosa ireo izay misaraka amin'i Kristy noho ny fifikirany amin'ny fahotana. 

  Miezaka mafy tokoa i Satana ankehitriny, mihoatra lavitra noho ny tany aloha rehetra, mba hahavery ny fanahin'ny olona; ary raha tsy miambina mandrakariva isika dia hampanjakainy ao am-pontsika ny avonavona, ny fitiavan-tena, ny fitiavana izao tontolo izao, ary ireo toetra ratsy maro hafa koa. Hampiasa ny hafetseny rehetra koa "izy hanozongozonana ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny fahamarinan'ny Teniny. Raha tsy manana fanandramana lalina momba ny zava-panahy isika, raha tsy manam-pahalalana mafy orina ao amin'ny Teniny, dia ho voafandriky ny fahavalo ao anatin'ny hevi-petsiny sy ny fampianaran-disony. Noho ny tsy fianarana hahay hanavaka ny marina amin'ny diso, dia maro no ho voahozongozona noho ny fampianarana sandoka. Ny fandinihantsika ny Soratra masina amim-pahazotoana, ny fahatakarantsika tsara ny anton'ny finoantsika, ary ny fanatanterahantsika amim-pahatokiana izay rehetra fantatsika fa tokony hatao, no miaro antsika amin'ny fitak'i Satana. Raha misy fahotana iray efa fantatsika fa mila ialana kanefa mbola leferintsika, dia hahatonga fahosana sy haizina eo amintsika izany, ary fakam-panahy mahery vaika no hianjady amintsika. 

  Vohantsika ve ny varavaran'ny fontsika hidiran'i Jesôsy, ka tsy avelantsika hisy irika ho an'i Satana? Mitombo isan'andro ve ny fahazavana raisintsika, mitombo hery ve isika, mba hahazoantsika mijoro ao amin'ny fahamarinan'i Kristy? Efa nodiovintsika ve ny fontsika tsy hitoeran'ny fitiavan-tena, mba ho voaomana handray ny ranonorana farany avy any an-danitra isika? 

  Asa goavana tokoa ny mandresy ny ratsy. Hahery sy hanam-paharetana ve isika mba hahazoantsika ny fandresena? Raha tsy izany mantsy dia tsy ho voahaisotra ny "fitafiantsika maloto". Tsy azontsika atao ny manantena fa hisy hanendaka amin-kery eny amintsika izany; tsy maintsy asehontsika aloha fa maniry hiala amin'ny fahotana isika, ary miantehitra amin'ny fahamendrehan'ny ran'i Kristy; koa rehefa tonga ny androm-pahoriana, rehefa mampijaly antsika ny fahavalo, dia handroso miaraka amin'ny anjeiy isika. — RH, 19 Nôvambra 1908. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.