Toky omen’Andriamanitra

  "Dia fantatry ny Tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakam-panahy sy ny hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana." - 2 Pet. 2:9. 

  Mofon'aina:

  Mandritra ilay fotoam-pitsapana ho avy dia azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra ireo izay mitandrina ny didiny amim-paharetana. Ilay andry rahona izay manambara fahatezeran'Andriamanitra ho an'ireo mpandika ny lalàny, dia milaza fahazavana sy famindrampo ary fanafahana kosa ho an'ireo mitandrina ny didiny. Ilay sandry mahery mikapoka ny mpikomy dia manafaka amin-kery ireo mahatoky kosa. Tsy maintsy hangonina avokoa ireo olo-mahatoky rehetra. 

  Inona no anjara horaisinao amin'ny famaranana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity? Azonao an-tsaina ve ny asa fanomanana lehibe atao any an-danitra sy ety an-tany? Aoka tsy hisy hilalao fahotana, izay loharano  iavian'ny faharatsiana rehetra eo amin'ity tontolontsika ity. Aoka tsy havelantsika hiorina amin-javatra mangozohozo ny anjarantsika. Ataovy azo antoka fa miandany tanteraka amin'ny Tompo ianao. Aoka izay mahitsy fo rehetra hisaintsaina lalina ka hametraka izao fanontaniana izao amin'ny tenany: "(Tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo), ka iza no mahajanona?"Amin'izao ora farany sarobidy fizahan-toetra izao, ny singa tsara indrindra ve no efa andrafetanao ny toetranao? Efa nodiovinao ve ny fanahinao ho afaka amin'izay rehetra mety ho loto? Efa nanaraka  ny fahazavana ve ianao? Mifanaraka amin'ny finoana tànanao ve ny asanao? 

  Miasa ao anatinao ve ny fahasoavan' Andriamanitra izay mahatonga anao ho mora alamina sy milefitra? Avelanao hiposaka ve ny fahazavanao mba hanazava ireo firenena izay ao anatin'ny haizin'ny fahotana sy mandroso ho amin'ny fahaverezana? Fantatrao ve fa natao hijoro hiaro ny lalàn'Andriamanitra ianao eo anatrehan'ireo izay manitsakitsaka izany? 

  Misy tokoa ny Kristianina tapatapany sy ivelany fotsiny, ka veriny ny fiainana mandrakizay satria latsa-danja izy. Misy ireo heverina ho Kristianina, kanefa tsy mampihatra afa-tsy fampianarana sasantsasany ihany ao amin'ny Baiboly; ary dia very koa izy ireo satria tsy manana ny toetra maha-Kristianina tena ilaina. Dieny mbola misy famindrampo, dieny mbola mifona ho antsika ny Mpamonjy, andeha hiasa fatratra mba ho azo antoka ny mandrakizaintsika. — TFC, b. 6, tt. 404-405. 

  Manoloana antsika ilay fotoan-tsarotra lehibe. Mba hahazakantsika ny fitsapana, sy handresentsika ny fakam-panahy, ary hamitantsika ny adidintsika, dia iiaintsika ny haharitra amin'ny finoana. Afaka ny handresy amim-boninahitra anefa isika; ny fanahy izay miambina sy mivavaka ary mino, dia tsy mba ho voafitaky ny fahavalo. — TFC, b. 6, t. 404. 

  Please publish modules in offcanvas position.