Fanandramana lalina sy velona

  "Hataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? dia ilay nampilazaina ny Tompo tamin'ny voalohany, ary nohamafin'izay nandre tamintsika kosa." - Heb. 2:3. 

  Mofon'ania:

  Hitako fa tsy tokony hanao izay hampitaredretra ny fiavian'ny Tompo isika. Ho ilay anjely: "Miomàna, miomàna ho amin'izay hitranga tsy ho ela eto ambonin'ny tany. Aoka hifanaraka amin'ny asanao ny finoanao". Hitako fa tsy maintsy hampitoerina eo amin'Andriamanitra ny fisainana, ary ny hery miasa mangina avy amintsika dia tokony hampiasaintsika ho an'Andriamanitra, hitoriana ny fahamarinany. Tsy afaka ny hanome voninahitra an'Andriamanitra isika raha toa ka tsy miraika sy tsy rototra. Tokony hiasa amin'ny tahotra sy hovitra isika hahatanteraka ny famonjena ny fanahintsika, sy ny famonjena ny hafa. Izany no tokony hataontsika vaindohan-draharaha sy laharam-pahamehana mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. 

  Hitako ny hakanton'ny lanitra. Reko ny hira maharavo fo nataon'ireo anjely ho fiderana sy fanomezana haja amam-boninahitra an'i Jesôsy. Koa afaka nahita santionany tamin'ny fitiavana mahagagan'Ilay Zanak'Andriamanitra aho. Nilaozany ny voninahitra sy haja rehetra nananany tany an-danitra, ary ny famonjena antsika no masaka tao an-tsainy, hany ka nozakainy tamim-paharetana sy tamim-panetrentena ny fanaovana tsinontsinona Azy sy ny faniratsirana rehetra nataon'ny olona. Nokapohina sy nampijaliana ary notorotoroina Izy; nofantsihina teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary, ka niari-pahoriana lehibe hatramin'ny fahafatesana ho famonjena antsika, mba ho voadion'ny rany isika ka hatsangana amin'ny maty, hiara-hiaina Aminy any amin'ilay fonenana efa nomaniny ho antsika, hifaly amin'ny fahazavana sy ny voninahitry ny lanitra, handre ny hiran'ny anjely, sy hiara-hihira amin'izy ireo. 

  Hitako fa liana ny amin'ny famonjena antsika ny lanitra manontolo; koa tsy ho rototra ve isika? Hanamaivana izany ve isika ka tsy hiraika na ho voavonjy na ho very? Hataontsika tsinontsinona ve ny sorona nanoloran'i Kristy ny ainy ho antsika? Efa nomena Boky isika hitarika ny diantsika eo anivon'ny haizina sy ny loza eto amin'izao tontolo izao, ho any an-danitra. Ambarany amintsika ny tokony hatao mba tsy hiharan'ny fahatezeran'Andriamanitra isika, lazainy koa ny fahoriana niaretan'i Kristy ho antsika, ilay sorona lehibe izay natao mba hanavotana antsika sy hahazoantsika misitraka ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakizay. - TFC, b. 1, tt. 123-125. 

  Tsy mahavonjy na iza na iza ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ivelambelany fotsiny. Tsy maintsy manao fanandramana lalina sy velona ny rehetra. Izay ihany no hamonjy amin'ny fotoan-tsarotra. Ho hita ny toetry ny asany rehefa hozahan-toetra; na volamena, na volafotsy, na vatosoa sarobidy izany dia ho voatahiry ao amin'ny trano firaketan'ny Tompo. —TFC, b. 1, t. 125. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.