Miomàna, miomàna, miomàna

  "Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao, ry Isiraely ô." — Amô. 4:12. 

  Mofon'aina:

  Andeha atao hoe anio no hiseho eny amin'ny rahon'ny lanitra i Kristy. Iza no ho vonona hitsena Azy? Eritrereto hoe amin'izao toetsika izao isika no hafindra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ho vonona ve isika hiaraka amin'ireo olo-masin'Andriamanitra, hiaina amim-pirindrana amin'ny mpianakavin'ny Mpanjaka, dia ireo zanak'Andriamanitra? Inona no fiomanana efa nataonao hiatrehana ny fitsarana? Efa nihavana tamin'Andriamanitra ve ianao? Miara-miasa amin'Andriamanitra ve ianao? Miezaka manampy ny manodidina anao ve ianao, ny ao an-tranonao, ny mpifanolo-bodirindrina aminao, ary izay rehetra mifanerasera aminao, izay tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra? Vonona hitsena ilay Mpanjaka ve isika? Raha azontsika atao ny ho tafiditra any an-danitra amin'izao toetsika izao, firy amintsika no hahajery an'Andriamanitra? Iza amintsika no ho hita miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Firy no ho hita tsy misy pentimpentina, na fiketronana, na izay toy izany? Firy no ho mendrika handray ny satroboninahitra fiainana? Tsy ny toerana ambony tsy akory no maha-olona. I Kristy ao anatiny no mahatonga ny olona ho mendrika handray ny satroboninahitra fiainana, izay tsy mety simba. - GCB, April 6, 1903. 

  Naseho ahy ny vahoakan'Andriamanitra sisa eto an-tany. Hoy ny anjely tamin'izy ireo: "Tsy tianareo ny hiharan'ireo loza fito farany? Aoka ary ho faty ianareo mba ho velona. Miomàna, miomàna, miomàna. Tokony hihoatra lavitra noho ny efa ataonareo ankehitriny ny fiomananareo. Mahafoiza ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Ataovy eo ambonin'ny alitarany: ny 'izaho', ny fanananareo, sy ny zavatra rehetra, ho fanatitra velona. Tsy latsak'izany no hahazoanao miditra any amin'ny voninahitry ny Tompo". - EW, tt. 66,67. 

  Avy amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe I Kristy (...) Raha handositra ny tavany ny ratsy fanahy, dia hifaly kosa ny mpanaraka an'i Kristy. (...) Sakaiza niara-dia isan'andro sy nifankazatra taminy i Kristy, ho an'ireo mpanaraka Azy mahatoky. Efa niaina tamin'ny firaisana ety sy mitohy tamin'Andriamanitra izy ireo. Efa niposaka taminy ny voninahitry ny Tompo (...) izaho dia miravoravo eo amin'ny tara-pahazavana feno famirapiratana ny amin'ny fahalehibiazan'ny lanitra izy. Voaomana ho amin'ny firaisan'ny mponin'ny lanitra izy, satria efa nanana ny lanitra ao am-pony. — HF, t. 369. 

  Raha vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao anio, dia ho vonona raha tonga anio i Kristy. - HP, t. 227

  Please publish modules in offcanvas position.