Asa ambony indrindra eto an-tany

  Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra."— Mar. 16:15. 

  Mofon'aina:

  Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra." Izany no baikon'i Kristy ho an'ireo mpanara-dia Azy. Tsy hoe nantsoina ho mpitandrina sy misiônera amin'ny heviny mahazatra avokoa tsy akory ny rehetra; fa tokony ho mpiara-miasa Aminy kosa amin'ny fizarana ny "teny soa mahafaly" amin'ny namany. Ho an'ny olona rehetra izany baiko izany, na lehibe na kely, na nandia fianarana na tsia, na antitra na tanora. — Ed, t. 264. 

  (...) Tompon'andraikitra, amin'ny ampahany lehibe, ny amin'ny famonjena sy ny fikatsahana izay hahasoa izao tontolo izao ny mpanompon'i Kristy. Mila miara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo amin'ny famaboana fanahy ho an'i Kristy. — RH, 10 Martsa 1904. 

  I Kristy no Ilay tena manintona ny fon'ny mpanota, dia Izy voahombo. Teo amin'ny hazo fijaliana no naseho an'izao tontolo izao i Kristy sy ny fitiavany tsy manam-paharoa. Raha takaha izany no anehoana an'i Kristy amin'ireo vahoaka maro mangetaheta ny fahamarinana, dia hampiala azy ireo amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana ny famirapiratry ny fitiavany, hiala amin'ny fandikan-dalàna izy ireo ho amin'ny fankatoavana sy ny fahamarinana marina.(...) — RH, 22 Nôvambra 1892. 

  Koa tsy hibanjina ny Mpamonjy voahombo teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ve ny mambran'ny fiangonantsika? Izy no ifantohan'ny fanantenan'izy ireo ny fiainana mandrakizay. (...) Raha afaka mamoha ny fahalianan'ny olona isika ka mahataona azy ireo hifantoka amin'i Kristy, dia azontsika avela izy ireo ka asaintsika mibanjina fotsiny ihany Ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra (...) — SDABC, b. 6, t. 1113. 

  Tombontsoan'ny Kristianina rehetra ny manantena ny fiavian'i Jesôsy Kristy Tompontsika, ary tsy izany ihany fa ny mampahafaingana azy koa. Raha izay rehetra mitory ny Anarany no mitondra voa ho voninahitr'Andriamanitra, dia ho voafafy haingana eran'izao tontolo izao ny voan'ny filazantsara. Ho tonga faingana ny fahamasahan'ny vokatra farany, dia ho avy i Kristy hanangona ireo voa sarobidy. —TFC, b. 8, tt. 22,23. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.