Tontolo mitady famonjena

  "Miandry ny mazava isika, nefa indro ny maizina, ary fahazavana, fa mbola ao amin'ny aizim-pito ihany no andehanantsika."— Isa. 59:9. 

  Mofon'aina:

  Misy olona maro mamaky ny Soratra Masina izay tsy mahazo ny tena maha-zava-dehibe azy. Manerana an'izao tontolo izao dia misy lehilahy sy vehivavy manopy maso mitsiriritra ny lanitra. Tonom-bavaka sy ranomaso ary fanontaniana no miakatra avy amin'ny fanahy feno faniriana mitady fahazavana, fahasoavana, ary ny Fanahy Masina. Maro no eo amin'ny tokonam-baravaran'ny fanjakana miandry fotsiny ny hangonina ho ao. - VM, tt. 97,98 (np). Hatraiza hatraiza anefa dia misy fo mitomany ta hanatratra fetra ambony sy mendrika. Mangetaheta hery hanafaka azy izy; hery hoenti-manapaka ny fahotana, hery izay hanafaka azy amin'ny fanandevozan'ny ratsy, hery izay hanome azyfahasalamana syfiainana aryfiadanana. Maro amin'ireo izay mahalala ny herin'ny Tenin'Andriamanitra fahiny no efa nivily satria voatariky ny tsy mpino, ary maniry indrindra ny fanatrehan'Andriamanitra indray izy ankehitriny. Ny ilain'izao tontolo izao ankehitriny dia izay nilaina sivinjato sy arivo taona lasa izay, dia ny fanehoana an'i Kristy. Misy asa fanavaozana manontolo takian'ny toetr'andro, ary amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy ihany no mety ahavitana ny asa famerenana amin'ny Iaoniny ny ara-nofo, ny ara-tsaina, ary ny ara-panahy. 

  Ny fomba fiasan'i Kristy ihany no hanome fahombiazana marina hahatratrarana ny vahoaka. Nifangaro tamin'ny olona ny Mpamonjy toy ny anankiray izay nitady ny hahasoa azy ireo. Nasehony azy ny fangoraham-pony, nanompo teo amin'izay nilain'izy ireo Izy, ka nahazo ny fitokisany. Rehefa izany dia nibaiko azy Izy hoe: "Manaraha Ahy". Ilaina ny hanatonana akaiky ny olona amin'ny alalan'ny fiezahana ataon'ny tena mihitsy. (...) Tokony hitomany miaraka amin'ireo izay mitomany isika, ary hifaly miaraka amin'izay mifaly. Raha ampian'ny hery mandresy lahatra izany, sy ny an'ny fivavahana, ary ny an'ny fitiavan'Andriamanitra, dia tsy maintsy hitondra vokatra ary tsy afaka ny tsy hitondra vokatra izany asa izany. — TMF, tt. 106,107. 

  Ireo tafiky ny lanitra dia maniry hiara-miasa amin'ny olombelona,hahazoany maneho amin'izao tontolo izao izay mety ho toetran'ny olombelona vokatry ny asan'Andriamanitra tao aminy, ary koa hanehoany izay mety ho vita eo amin'ny asa famonjena ireo fanahy efa ho faty, amin'ny alalan'ny firaisan'Andriamanitra sy ny olombelona. Tsy misy fetra ny ilana ny olona izay nandà ny tenany, ka manome lalana ny asan'ny Fanahy Masina ao am-pony ary manokan-tena tanteraka hiasa ho an'Andriamanitra. — MH, t. 159. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.