Fijoroana ho vavolombelona ataon’ny tena manokana

Imprimer

"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." — Jao. 3:16. 

Mofon'aina:

Nahoana ireo izay milaza fa tia an'Andriamanitra no tsy manao izay hanampiana ireo namany sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy, mba tsy hanaovan'izy ireo rainazy intsony izao famonjena lehibe izao? Nanolo-tena ho amin'ny fahafatesana mahamenatra sy feno fahoriana i Kristy mba hanehoana ny asa lehibe ataony ho famonjena ny very. Ô tena afaka mamonjy tokoa i Kristy, vonona Izy, ary maniry fatratra hanavotra izay rehetra ho avy hanatona Azy! 

Resaho ny amin'i Jesôsy ireo fanahy very, asaivo mibanjina Azy eo amin'ny hazo fijaliana izy ireo, dia i Jesôsy izay maty mba hahazoany famelan-keloka. Resaho amin'ny fo feno fitiavana mamy sy fangorahana avy amin'i Kristy ny mpanota. Aoka hisy fahamatorana lalina, kanefa tsy tokony hisy teny mafy na mahery avy amin'ireo izay miezaka hitaona fanahy hibanjina an'i Kristy ka ho velona. 

Atolory ho an'Andriamanitra tanteraka aloha ny fanahinao. Eo am-pibanjinanao Ilay Mpanalalana any an-danitra dia aoka ho torotoro ny fonao. Ary rehefa manaiky sy milefitra ianao dia afaka ny hiresaka amin'ireo mpanota mibebaka, toy ny olona izay mahatsapa ny herin'ny fitiavan'i Kristy manavotra. Miaraha mivavaka amin'ireny fanahy ireny, ka taomy amim-pinoana ho eo am-pototry ny hazo fijaliana izy ireo. (...) Aza avela hijery ny tenany mahantra sy mpanota izy fa aoka hitodika any amin'i Jesôsy kosa, dia ho azo ny fandresena. (...) Hitany Ilay Lalàna sy Fahamarinana ary Fiainana. Mandefa ny tarany mazaza ao am-po Ilay Masoandron'ny fahamarinana. Mitosaka ao amin'ilay fanahy karankaina sy mangetaheta ny fitiavana manavotr'i Kristy, ka voavonjy ao Aminy ilay mpanota. 

Ambarao, ento amim-bavaka, hirao Ilay Kristy voahombo, dia ho voataona sy ho torotoro ny fo maro. Izany no hery sy fahendren'Andriamanitra hanangonany fanahy maro ho an'i Kristy. Tsy dia mitondra voka-tsoa firy ny kabary sy ny teny tsara lahatra, na ny fanazavana am-bava fotsiny ny lohahevitra. Ireo izay iasana dia hahita ny fitiavan'i Kristy mambabo ao am-pon'ireo mpiasa. Fanahy maro no mangetaheta ilay ranon'aina, aoka tsy ho famorian-drano foana ianao. (...) — TFC, b. 6, tt. 66,67.