Ny tanora : fiasan’Andriamanitra

  "Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga, raha mbola tanora izy." - Fit. 3:27. 

  Miantso ireo tanora izay mbola ao anatin'ny tanjany sy ny heriny Andriamanitra mba hanana fandavan-tena, fahafoizan-tena, ary hiari-pahoriana tahaka Azy. Raha manaiky ny antso izy ireo dia hampiasainy hamonjy ireo fanahy izay nanolorany ny ainy. Kanefa tiany ny hahafantaran'izy ireo ny sandan'izany sy hahalalany tsara ireo fepetra manodidina ny fanompoany Ilay Mpanavotra voahombo, rehefa manatanteraka ny asa izy ireo. 

  Ny asa tokony hataontsika voalohany dia ny hampifandrindra ny fontsika amin'Andriamanitra, avy eo dia ho vonona hiasa ho an'ny hafa isika. Tamin'ny andro fahiny dia nisy fandinihana lalina ny fo teo anivon'ireo mpiasantsika mazoto. Nifananatra izy ireo ary niray saina tao anatin'ny fivavahana mafana sy feno fanetren-tena, nangataka ny fitarihan'Andriamanitra. Akaiky kokoa noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika ny fiavian'i Kristy. Ny andro tsirairay mandalo dia mampihena araka izany koa ny fotoana ananantsika hitoriana ilay hafatra fampitandremana an'izao tontolo izao. Raha mba mitombo mantsy ny hafanam-pontsika amin'ny fivavahana ankehitriny, ka ho feno fanetren-tena sy fahadiovana kokoa isika, ary hanam-pinoana lehibe kokoa! — TFC, b. 5, tt. 87,88. 

  Manana asa lehibe hatao ho an'ny Tompo isika, dia ny hanokatra ny Tenin'Andriamanitra amin'ireo izay ao anatin'ny haizin'ny fahadisoana. Ry tanora namako, ataovy ho toy ny asa masina ny asa ampiandraiketina anareo. Tokony ho mpianatra Baiboly ianareo, vonona mandrakariva hamaly izay manontany anareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo. Amin'ny alalan'ny fahamendrehana kristianina marina izay anananao dia asehoy fa manana ny fahamarinana ianao, dia fahamarinana izay mahasoa ny olona ny handre azy. Raha mamaka ao amin'ny ati-fanahy io fahamarinana io dia ho hita eny amin'ny endrika sy nyfomba fiaina; ho hay ny mifehy tena amim-pitoniana sy fahamendrehana, hisy fiadanana ao am-po, izay tsy misy manana afa-tsy ny Kristianina irery ihany (...) Hisy akony eo amin'ny fisainana sy ny fon'ny hafa izany. TFC, b. 5, t. 401. 

  Tsy manam-paniriana ambony kokoa aho noho ny hetahetako hahita ny tanorantsika ho vonton'ny fanahin'ny fivavahana madio, izay mitaona azy ireo hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka an'i Jesôsy. Mandrosoa ry tanora mpianatr'i Kristy, izay manana fitsipika mifehy sy mitafy akanjom-pahadiovana sy fahamarinana. Ny Mpamonjinao no hitondra anao ho eo amin'ny toerana izay mety indrindra hampiasanao ny talentanao sy hahafahanao manampy indrindra ny manodidina anao. Mahazo matoky ianao fa raha manao tsara ny adidinao dia handray fahasoavana ampy hifamatra amin'ny andronao. — TFC, b. 5, t. 87. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.