Asa natao ho an’ny sokajin-taona rehetra

  "Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala Ilay hatramin'ny voalohany hianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery hianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy hianareo." - 1 Jao. 2:14. 
  Mofon'aina:

  Maro ireo sehatr'asa izay mety hahitan'ny tanora tombontsoa fanararaotra hanaovana ezaka mahasoa. Ho famitana ity asa fitoriana ny filazantsara ity dia mbola midadasika ny toerana tokony hotratrarina, ary ilaina ny fifandrimbonan'ny besinimaro mihoatra noho ny hatramizay. Na ny tanora na ny efa lehibe dia antsoina avokoa hiala amin'ny tanimboliny, ny tanim-boalobony, sy ny toeram-piasany, ka hanatanteraka ilay iraka ampanaovin'ny Tompo, dia ny fitondrana ny hafany. Maro izy ireny no tsy nanana tombontsoa firy nandraisana fanabeazana, fa i Kristy kosa mahita fahaiza-manao ao amin'izy ireo, izay mahatonga azy ho afaka hanatanteraka ny fikasany. Raha miasa amin'ny fony izy ireo, raha manohy mianatra ihany koa, dia hataon'Andriamanitra ho mpiara-miasa Aminy. 

  Na manao ahoana ny habe na hakelin'ny talenta anananao, dia tsarovy fa izay anananao dia nankinina taminao fotsiny ihany. Mizaha toetra anao Andriamanitra, omeny fahafahana mampiseho ny fahatokianao ianao. Manan-trosa Aminy ianao noho ireo fahaiza-manao rehetra anananao ireo. Ny herin'ny tenanao sy ny sainao ary ny fanahinao dia Azy, ary ho Azy no natao hampiasana izany. Ny fotoanao, ny fahefana anananao, ny fahaizanao, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ampiasaina ho fanompoana Ilay nanome ny zavatra rehetra. YI, 3 Martsa 1908. 

  Ny tanora izay mahita fifaliana sy fahasambarana amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy mandritra ny oram-pivavahana dia hovelombelomin'llay Loharanon'ny fiainana mandrakariva. Hahatratra ny marika ambonin'ny fahendrena izy ary hanana fivelaran-tsaina lehibe izay tsy azon'ny hafa visavisaina akory. Izay mampifandray ny fanahiny toy izany amin'Andriamanitra dia ekeny ho zanany lahy sy zanany vavy. Manatratra ny ambony kokoa hatrany izy ireo, mahazo fahitana mazava kokoa hatrany momba an'Andriamanitra sy ny mandrakizay, mandra-panaovan'ny Tompo azy ho fantsona hiampitan'ny fahazavana sy ny fahendrena ho amin'izao tontolo izao. —TFC, b. 4, t. 624. 

  Raha manana tafika toy izany isika, izay tanora tsara ofana sy ampy fitaovana no mandrafitra azy, hanao ahoana re no ho fahafainganan'ny fielezan'ny vaovao mahafalin'Ilay Mpamonjy maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ary ho avy tsy ho ela e! Ho tonga faingana ny farany, ho tapitra hatreo ny fahoriana sy ny fahotana! — Ed. t. 308. 

  Please publish modules in offcanvas position.