Nahoana no mitomoemoe-poana?

   "Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany." - Asa. 1:8. 

  Mofon'aina:

  Samy manana anjara amin'ny andraikitra napetraka tamin'ny mpianatra ny mpino amin'ny fotoan'andro rehetra. Izay rehetra nandray ny Filazantsara dia nomena fahamarinana masina hozaraina amin'izao tontolo izao. Misiônera manafika hatrany ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky, ka manokana ny fananany ho voninahitr'Andriamanitra ary mampiasa amim-pahendrena ny talentany ho amin'ny fanompoana Azy. (...) 

  Tokony hafana fo amin'ny asa tsara ny mambra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, misaraka amin'ny fanirian'izao tontolo izao ary manaraka ny dian'llay nandehandeha nanao soa. Tokony hiray fo amin'izay mila fanampiana izy ka hangoraka azy raha mandeha miasa ho azy sy mitondra ny fahalalana ny fitiavan'ny Mpamonjy eo amin'ny mpanota. Mitaky ezaka mafy ny asa toy izany, nefa kosa mitondra valisoa sarobidy. Izay miditra amin'izany amin'ny fikasana madio dia hahita fanahy azo ho an'ny Mpamonjy. (...)

  "Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mandre hanao hoe: Avia." — Apôk. 22:17. Mahafaoka ny fiangonana manontolo ny hafatra momba io fiantsoana io. Izay rehetra mandre io fiantsoana io dia tokony hampanako ny hafatra mamakivaky ny havoana sy ny loasaha ka hanao hoe: "Avia". (...) 

  An-jatony, eny, an'arivony ireo nandre ny hafatry ny famonjena no mbola mipetrapetraka eny an-tsena, nefa tokony hiditra amim-pahazotoana eo amin'ny faritra iray. Hoy i Kristy amin'ireo hoe: "Nahoana hianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro?" Dia ampiany hoe: "Mandehana koa hianareo mankany amin'ny tanimboaloboko." — Mat. 20:6,7. Nahoana no maro no mbola tsy mamaly ny antso? Mihevitra ny tenany ho afa-tsiny ve izy noho izy tsy mijoro eo amin'ny polipitra? Aoka hazava aminy fa misy asa lehibe tokony hatao ivelan'ny polipitra, ho an'ny mambra tsotra anarivony. 

  Efa ela Andriamanitra no niandry ny hanjakan'ny toe-tsaina vonona hanompo amin'ny fiangonana manontolo, ka hiasa hoa Azy araka ny fahaizany avy ny tsirairay. Rehefa manao ny asa notendrena ho azy ny mambra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, eo amin'ny saha mila izany eo an-toerana sy any ivelany, ka manatanteraka ny asan'ny filazantsara nampanaovina azy, dia vetivety dia handre izao tontolo izao manontolo ary hiverina eto an-tany amin-kery sy voninahitra lehibe Jesôsy Tompo. "Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany." — Mat. 24:14. — VM, tt. 98,99.  

  Please publish modules in offcanvas position.