Aoka ho an’ Andriamanitra ny harentsika rehetra

  "Efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana." - Mat. 10:8. 

  Mofon'aina:

  Izay rehetra raisintsika avy amin'ny fahatsaram-pon'Andriamanitra dia an'Andriamanitra ihany. Ny zava-tsarobidy sy kanto rehetra nomeny antsika eto ambonin'ny tany dia napetrany eo an-tanantsika mba hizahan-toetra antsika, hahitany ny halalin'ny fitiavantsika Azy sy ny fankasitrahantsika ny fanampiany. Na harena ara-nofo na ara-tsaina dia natao hatolotra ho fanati-tsitra-po eo an-tongotr'i Jesôsy. — TFC, b. 5, t. 736. 

  Tamin'ny nibaikoan'i Kristy ny mpianany mba hitory "ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra", dia nomeny andraikitra ny olona mba hampiely ny fahalalana ny fahasoavany. Ny sasany nantsoiny hitory, fa ny sasany kosa nantsoiny hanohana ny asany eto an-tany amin'ny alalan'ny fanatitra. — TFC, b. 9, t. 255. 

  Tsy ny rehetra no afaka manolotra fanatitra lehibe, tsy ny rehetra no mahavita asa goavana na lavorary indrindra; saingy afaka ny hanana fandavan-tena kosa ny rehetra, sy haneho ny toetran'ny Mpamonjy izay tsy misy fitiavan-tena. (...) Na kely na be, ny fanatitra tsirairay atolotra amim-pahatsoram-po dia ankasitrahan'Andriamanitra. — TFC, 9, tt. 54,55. 

  Maro no ho talanjona mahita ny habetsaky ny zavatra azo atolotra sy atao ho an'ny Tompo vokatry ny fihetsika feno fandavan-tena. Ny vola kely voangona tamim-pahafoizan-tena dia hampandroso lavitra ny asan'Andriamanitra noho ny fanomezana lehibe tsy misy fandavan-tena. — TFC, b. 9, tt. 157,158. 

  Ny fahalalahan-tanana dia toe-tsain'ny lanitra. Ny hazo fijaliana no manambara ny fitiavan'i Kristy feno fahafoizan-tena. Nomen'i Kristy izay rehetra nananany, ary nafoiny koa ny Tenany ho famonjena ny olombelona. Mamoha toetra malala-tanana ao amin'ireo mpanara-dia tsirairain'llay Mpamonjy voatahy ny hazo fijaliana. Ny foto-kevitra aseho mazava eto dia ny manome, ny manome hatrany. Ny foto-kevitr'izao tontolo izao kosa dia ny mandray sy ny mahazo hatrany. 

  Ny tara-pahazavan'ny filazantsara mamirapiratra avy eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, dia manome tsiny ny fitiavan-tena. Maro amin'ireo vahoakan'Andriamanitra no tandindomin-doza ho tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny fitiavana anizao tontolo izao sy ny fitsiriritana. Tokony ho takatr'izy ireo fa ny famindrampon'Andriamanitra no mampitombo ny fananany araka ny fangatahany. Araka izany dia nataon'Andriamanitra fantsona hizarazarany ny fitahiany eto ambonin'ny tany ny olombelona. Drafitr'Andriamanitra ny fanaovana asa soa mba hahatonga ny olona ho tahaka ny Mpahary Azy, Izay tsara fanahy sy malala-tanana ary tsy tia tena, ka amin'ny farany dia ho mpiara-miombona anjara amin'i Kristy amin'ilay valisoa mandrakizay sy be voninahitra izy. — TFC, b. 9, tt. 254,255

  Please publish modules in offcanvas position.