Firaisana amin’ ny Ray sy i Jesôsy Kristy

  "Ny firaisanay dia amin'ny Ray sy amin'i Jesosy Kristy Zanany." - 1 Jao. 1:3. 

  Mofon'aina:

  Tsy misy ilaina eo amin'ny asantsika mihoatra noho ny vokatry ny firaisana amin'Andriamanitra. Tokony hasehontsika amin'ny fiainantsika andavanandro fa manana fiadanana sy fitsaharana ao amin'ny Mpamonjy isika. Hamirapiratra eo amin'ny endritsika ny fiadanany ao am-pontsika. (...) Hahamendrika ny toetra sy ny fiainana ny firaisana amin'Andriamanitra. Ho fantatry ny olona isika fa efa niaraka tamin'i Jesôsy, tahaka ireo mpianatra voalohany. Hanome hery ny mpiasa izany, dia hery izay tsy ho azony velively amin-javatra hafa ankoatra izany. Tsy azony atao ny tsy hanana io hery io. Zavatra roa loha lehibe no tokony hisongadina eo amin'ny fiainantsika, dia ny fisaintsainana sy ny asa, ny vavaka mangina sy ny filofosana mafy. — MH, t. 512. 

  Izay rehetra hofanin'Andriamanitra dia mila ora tony handinihana ny fony sy ifandraisana amin'ny zava-boary sy Andriamanitra. (... ) Tsy maintsy isika isam-batan'olona no mandre Azy miteny amin'ny fo. Rehefa mangina ny feo hafa rehetra ka miandry eo anatrehany amim-pahatoniana isika, dia hampahazava ny feon'Andriamaitra ny fahanginan'ny fanahy. Mibaiko antsika Izy hoe: "Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa lzaho no Andriamanitra." — SaI; 46:10. lo no fiomanana mahomby ho amin'ny asa rehetra atao ho an'Andriamanitra. Ho voahodidin'ny rivo-piainana feno fahazavana sy fiadanana ireo izay voaomana toy izany, na eo anivon'ny vahoaka be misomebiseby sy ao anatin'ny hazakazaka sy rotorotom-piainana aza. Handray hery vaovao izy na ara-batana na ara-panahy. Ho hanitra mamerovero ny fiainany ka hampiseho ny herin'Andriamanitra izay hahakasika ny fon'ny olona. MH, t. 58. 

  Na dia ao anatin'ny fotoana natokana hivavahana aza dia maro no tsy mandray fitahiana avy amin'ny firaisana marina amin'Andriamanitra. Maika loatra izy ireo, mihazakazaka hiditra eo amin'ny fanatrehan'i Kristy be fitiavana; mety miato kely ihany ao anatin'ilay fotoana masina, saingy tsy mahandry torohevitra. Tsy manam-potoana hitoerana eo amin'ilay Mpampianatra avy any an-danitra izy ireo, ary dia miverina amin'ny asany sady mivesatra ny entany eny ihany.

  Raha tsy mbola takany anefa ny tsiambaratelon'ny hery dia tsy mety ho tratrany velively ny tena fahombiazana. Tsy maintsy manokana fotoana izy ireo hisaintsainana, handinihan-tena, hivavahana, ary hanantenana ny fanavaozan'Andriamanitra ny heriny ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy. Mila ny asan'ny Fanahy Masina izay manondrotra azy izy. Hahazo famelombelomana sy fiainana vaovao izy ireo raha manaiky ny hiasan'ny Fanahy. — FK, t. 296. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.