Fanorenana azo antoka

  "Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: Tompo mahalala ny azy,  ary koa: Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy.- - 2 Tim. 2:19. 

  Mofon'aina:

  Manana olona mahatoky sy manam-pinoana mafy orina tahaka ny vatolampy ny Tompo. Natao ho vavolombelony hatramin'ny faran'ny tany izy ireo, ho azony ampiasaina hanatanteraka asa manokana sy be voninahitra, ho fiomanana ho amin'ny fiaviany. 

  Mety hihemotra ka hiditra any amin'ny laharan'ny fahavalo ireo mpitandrina izay efa nitory ny fahamarinana tamin-kafanam-po sy zotom-po fatratra; kanefa, moa ve mampiova ny fahamarinan'Andriamanitra ho lainga izany? "Kanefa" hoy ny apôstôly, "ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara." Ny finoana sy ny fihetseham-pon'ny olombelona no mety miova, fa ny fahamarinan'Andriamanitra kosa tsy miova mandrakizay.

  Azo antoka tahaka ny maha-velona an'Andriamanitra ny fahamarinana ananantsika; ary i Satana dia tsy mahay manova io fahamarinan'Andriamanitra io ho lainga, na dia hampiasa ny hafetseny sy ny herin'ny maizina rehetra aza. (...) 

  Nosinganin'ny Tompo manokana isika, nataony ho antsika ny famindrampony mahagaga. Ho voasodokan'ny teny tsara lahatr'ireo izay tratry ny fihemorana ve isika? Hifidy ny hiandany amin'i Satana sy ny anjeliny ve isika? Hiray loha amin'ireo mpandika ny lalan'Andriamanitra ve isika? Aleo mba ho toy izao ny fivavatsika: "Tompo ô, ampifandrafeso amin'ny menarana aho." Raha mbola tsy mifandrafy amin'i Satana sy ny asan'ny maizina isika, dia hangeja antsika ny heriny, ary vonona hamely antsika amin'ny fotoana rehetra izy mba hanatrarana ny fontsika. Toy ny fahavalo mahafaty no tokony handraisantsika azy. Mila toherintsika amin'ny anaran'i Jesôsy izy. Mitohy hatrany ny asantsika. Aoka izay rehetra miantso ny anaran'i Kristy hitafy ny fiadian'ny fahamarinana. 

  Tonga ny fotoana izay tsy maintsy ahafantarantsika marina ny anton'ny finoana tanantsika. Aoka hiorina mafy tsara isika hahajoro amin'ny andro ho avy, mba hamikitra amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy maintsy miasa isika, tsy amin'ny herin'ny tenantsika fa amin'ny herin'llay Tompontsika nitsangana tamin'ny maty. Inona no hataontsika sy sahintsika hatao ho an'i Jesôsy? — TFC, b. 4, tt. 594-597. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.