Miandry anao ny lanitra

  "Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa." - Jao. 20:21. 

  Mofon'aina:

  Toy izao no voasoratra ny amin'ny apôstôly: "Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitori-teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy." — Mar. 16:20. Toy ny nandefasan'i Kristy ny mpianatra fahizay, dia toy izany koa no anirahany ny mambran'ny fiangonany ankehitriny. Ny fahefana nananan'ireny mpianatra fahiny ireny no mbola omena ny mambra ankehitriny koa. Raha raisiny ho heriny ny Tompo, dia homba azy Izy, ka tsy hiasa foana izy ireo, ary ho hitany fa nandray ny tombon-kasen'Andriamanitra ny asa niantsorohany. Hoy Jehôvah tamin'i Jeremia: "Aza manao hoe: Mbola zaza aho; fa handeha amin'izay rehetra hanirahako anao hianao, ary izay rehetra handidiako anao no hambaranao. Aza matahotra azy hianao; fa momba anao, hamonjy anao Aho, hoy Jehôvah. Dia naninjitra ny tànany Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehôvah  tamiko: Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly." — Jer. 1:7-10. 

  Notoloran'i Kristy asa masina ny fiangonana. Tokony ho fantsona hampita amin'izao totolo izao ny harem-pahasoavan'Andriamanitra ny mambra tsirairay avy. Irin'i Kristy fatratra ny hanana mpanompo haneho ny toetrany sy ny fitiavany, satria ilain'izao tontolo izao loatra ny hahita ny fitiavan'ny Mpamonjy hiseho eo aminy. Miandry fatrara ny lanitra manontolo mba hahita lehilahy sy vehivavy azon'Andriamanitra ampiasaina haneho ny heriny. 

  Ny fiangonana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba hitoriana ny fahamarinana, satria hanao izany asa manokana izany no nanofanana azy. Koa raha mahatoky izy ka mankatô ny didy rehetra, dia hitoetra eo aminy ny hatsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha manome voninahitra ny Tompo izy, dia tsy hisy hery hahatohitra azy.

  Ny fahazotoana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny asany no nanosika ny mpianatra hanambara tamin-kery ny filazantsara. Moa ve ny zotom-po toy izany tsy tokony mba hanosika antsika koa mba ho tapa-kevitra hampahafantatra ny tantaran'ny fitiavan'i Kristy voahombo? Tombontsoa ho an'ny Kristianina tsirairay avy, ny tsy hanantena ihany, fa ny hampahafaingana ny fiverenan'ny Mpamonjy koa. — VM, tt. 532-533

  Please publish modules in offcanvas position.