Hitari- dalana ny olony Andriamanitra

  "Raha mita ny rano hianao, dia homba anao Aho; ary raha mita ny ony hianao, dia tsy hanafotra anao izy; raha mandeha mamaky ny afo hianao, dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo." - Isa. 43:2. 

  Mofon'aina:

  Manana fiangonana etyambonin'ny tany Andriamanitra, vahoaka voafidiny, izay mitandrina ny didiny. Tsy mitarika olona iray etsy ary iray eroa misampantsampana sy mikomy Izy, fa mitarika vahoaka. 

  Tsy misy tokony hisalasalana na hanahiana ny amin'ny tsy hahombiazan'ny asa. Andriamanitra no mitari-dalana amin'izany asa izany, ary izy no handamina ny zavatra rehetra. Raha misy ny tokony hamboarina eo amin'ny fitantanana ny asa dia hanao izany Izy ka hanitsy ny tsy mety rehetra. Aoka isika hino fa hitondra ny sambo, izay mitondra ireo vahoakany, ho tody soa any amin'ny seranana Andriamanitra. 

  Raha nandeha sambo niainga tao Portland, Maine nankany Boston aho, taona maro lasa izay, dia sendra tafio-drivotra izahay ka nisamboaravoara mafy ny onja nikapoka ny sambo. Nianjera ny fitoeran-jiro ary nikodiadia toy ny baolina ireo vata. Raiki-tahotra ireo mpandeha, maro no nikiakiaka, nanampo ny ho faty.

  Fotoana fohy taorian'izay dia indro ilay mpiandraikitra ny fanamorian-tsambo nankeo amin'ny familiana. Nijoro teo anilany ny kapitenin-tsambo, raha nandray ny familiana izy ary nilaza ny tahony ny amin'izay hitondrana ny sambo. "Handray ny familiana ve ianao?" hoy ilay mpiandraikitra ny fanamorian-tsambo. Tsy vonona hanao izany ilay kapiteny satria fantany fa tsy ampy ny traikefa nananany. Nitombo ny fitaintainan'ny mpandeha sasany ka nilaza izy ireo fa matahotra andrao entin'ilay mpiandraikitra ny fanamorian-tsambo hidona amin'ny harambato ny sambo. "Horaisinareo ve ny familiana?" hoy ilay mpiandraikitra ny fanamorian-tsambo, fantatr'izy ireo anefa fa tsy ho hainy ny hamily izany. 

  Rehefa mihevitra ianao fa tandindomin-doza ny asa dia mivavaha manao hoe: "Andriamanitra ô! Mijoroa eo amin'ny familiana. Avoahy amin'izao fahasarotana izao izahay. Ento ho tody soa aman-tsara eny an-tseranana izahay." Moa ve isika tsy manana antony tokony hinoantsika fa hitondra antsika amin'ny fandresena lehibe ny Tompo? (...) 

  Tsy mety ho takatrao amin'ny fisainanao voafetra ny fiasan'ny fitantanan'Andriamanitra. Avelao Andriamanitra handray an-tanana ny asany.- FLB,t. 282. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.