Tolona lehibe manoloana antsika

  "Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noho ny olona." - Asa. 5:29. 

  Mofon'aina:

  Fotoan-tsarotra lehibe no miandry ny vahoakan' Andriamanitra. Eo anoloantsika indrindra izao ny tolona lehibe tsy mbola nisy hatrizay.(...) Tonga zava-dehibe sy mahaliana ny firenena ny momba ny fanerena ny hitandremana ny Alahady. Fantatsika tsara ny ho vokatr'izany fihetsehana izany. Moa ve isika vonona ho amin'izany toe-java-tsarotra izany? Moa ve vitantsika tamim-pahatokiana tokoa ny asa napetrak'Andriamanitra tamintsika, dia ny hampitandrina ny olona ny amin'ny loza manoloana azy?(...) 

  Marobe ireo izay tsy mbola mahatakatra ny fanambarana mikasika ny Sabatan'ny Baiboly sy ireo fototra sandoka nametrahana ny Alahady. Ny hetsika rehetra manohana ny lalàna ara-pivavahana dia fanohanana ny fahefana papaly izay nanohitra ny fahafahana mivavaka araka ny fieritreretana nandritra ny taonjato maro. Ny "zava-miafin'ny tsy fankatoavan-dalàna" no nahatonga ny fitandremana ny Alahady noheverina ho fanorenana kristianina; ary ny fankatoavana izany dia fanekena ireo fitsipika vato fehizoron'ny fivavahan'i Rôma. Rehefa hitsipaka ireo fitsipiky ny fitondram-panjakany ny firenentsika [Etazonia io] ka hamoaka ny lalàna momba ny Alahady, dia hifandray tanana amin'ny fahefana papaly ny fivavahana prôtestanta. Tsy inona izany tsy akory fa famelomana ny fahasiahana izay niandry nandritra ny fotoana ela ny hitsimohany indray ho amin'ny jadona lehibe. 

  Raha hametraka ny lalàna indray ny fahefana papaly dia hiverina hirehitra ny afon'ny fanenjehana ka hamely ireo izay tsy manaiky hanakalo ny fahafahany manaraka ny feon'ny fieritreretana sy ny fahamarinana amin'ny fahadisoana arahin'ny besinimaro. Eo an-dalam-pahatanterahana izany faharatsiana izany. 

  Nomen'Andriamanitra antsika ny fahazavana izay nampiseho ny loza eo anoloantsika, ahoana no hisehoantsika ho madio eo anatrehany raha toa isika manamaivana ny asa tokony hataontsika araka izay tratrantsika mba hanehoana amin'ny olona izany fahazavana izany? Moa ve isika hamela azy ireo hiatrika izany toe-javatra goavana izany kanefa tsy nampahafantatra azy ny amin'izany?(...) 

  Rehefa hanohitra ny lalàn'llay Mpanapaka lehiben'izao tontolo rehetra izao ny lalan'ny mpanapaka eto an-tany dia hitoetra ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ireo olony mahatoky.- TFC, b.5, t. 71-713. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.