Fanolanana ny Soratra Masina

   "Misy zavatra saro-pantarina, izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny Soratra Masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany." - 2 Pet. 3:16. 

  Mofon'aina:

  Ny filazana fa tsy mampaninona izay inoan'ny olona no iray amin'ny fitaka mahomby indrindra ampiasain'i Satana. Fantany fa ny fahamarinana raisina noho ny fitiavana izany, dia manamasina ny fanahin'ilay nandray azy; noho izany dia mitady mandrakariva izy hanolo ny fahamarinana amin'ny laha-kevitra diso, amin'ny anganongano sy amin'ny filazantsara hafa.(...)

  Ny fivoasana manjavozavo sy araka ny fisainana be haitraitra ny Soratra Masina, sy ireo laha-kevitra maro mifanohitra mikasika ny finoana ara-pivavahana hita eo amin'ny mpivavaka Kristiana, dia asan'ilay fahavalontsika lehibe,kendreny hanakorontanana ny saina mba tsy hahitany ny fahamarinana. Ny adi-lahy sy ny fisaraham-bazana misy eo amin'ireo fiangonana Kristiana dia saika avy amin'ny fomba manjaka izay manolana ny Soratra Masina hoenti-manohana ny laha-kevitra ankafizina iray. Tsy dinihina akaiky amin'ny fo feno fanetren-tena ny tenin'Andriamanitra mba hahazoana mahafantatra ny sitrapony, fa ny ataon'ny maro dia ny mitady fotsiny hahita zavatra hafahafa na maningana. 

  Mba hanohanany fampianaran-diso na fomba amam-panao tsy kristiana dia misy maka ny tenin'ny Soratra Masina ka mampisaraka izany amin'ireo mialoha sy manaraka azy, ary angamba aza tapaky ny andininy iray ihany no raisiny hanamarinany ny heviny, rehefa hita fa mifanohitra indrindra amin'izany ny tapaky ny andininy sisa. Mampiasa ny hafetsen' ny menarana izy ka miery ao ivohon'ny fanambarana izay tsy misy ifandraisana akory fa narafidrafitra mba hifanaraka amin' ny ara-nofo. Toy izany no ataon'ny maro izay ninia nanolana ny tenin'Andriamanitra. Ny hafa kosa, manana saina mazoto mamoron-javatra, ka mandray ireo sary aman'ohatra ao amin' ny Soratra Masina ary manazava ireny hifanaraka amin'ny eritreritra foroniny, sady tsy mihevitra firy fa ny tenin'ny Soratra Masina ihany no manazava azy, ary amin'izany dia asehony ho fampianaran'ny Baiboly ny firenirenen'ny sainy. Na oviana na oviana andinihana ny Soratra Masina ka tsy amin'ny toe-tsaina entanim-bavaka, feno fanetren-tena sy azo ampianarina no anaovana izany, dia ho voaolana tsy ho amin'ny tena dikany ireo toko sy andininy mazava sy tsotra indrindra ary toy izany koa ireo sarotra indrindra.(...) Mazava ho an'izay rehetra mandinika izany amin'ny fo mivavaka ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy tena tsotra rehetra dia ho tonga eo amin'ny fahazavan'ny fahamarinana. "Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina"- Sal. 97:11. Ary tsy misy fiangonana afa-mandroso amin'ny fahamasinana raha tsy mikatsaka fatratra ny fahamarinana toy ny fitady harena nafenina ny mambra ao.- HM, tt. 541-543

  Please publish modules in offcanvas position.