Ny fisehon’ny sarin’ny bibidia

   "Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibi-dia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mbamin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibi-dia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay feriny saiky nahafaty azy." Apôk. 13:12. 

  Mofon'aina:

  Mba hanaovan'i Etazonia sary ho an'ny bibidia, dia tsy maintsy mifehy ny fitondram-panjakany ny fahefana ara-pivavahana ary hampiasain'ny fiangonana koa ny fahefam-panjakana mba hahatanteraka ny fikasany. (...)

  Ny "sarin'ny bibidia" dia mampiseho io endriky ny fivavahana Protestanta mihemotra io izay hiseho rehefa hitady ny fanampian'ny fahefam-panjakana ny fiangonana Protestanta mba handidy hankatoavana ny fampianarany. (...)

  Nefa kosa rehefa hamafisin'ny lalàna ny fitandremana ny Alahady ka handray fahazavana izao tontolo izao mikasika ny tsy maintsy hitandremana ny Sabata marina, amin'izay, na iza na iza handika ny baikon'Andriamanitra, mba hankatò fitsipika izay tsy avy amin'ny fahefana ambony kokoa noho ny an'i Rôma, dia hanome voninahitra ny papa ambonin'Andriamanitra. Miondrika eo anoloan'i Rôma sy ny fahefana izay manamafy ny zavatra naorin'i Rôma izy. Miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny izy. Amin'izay raha misy olona mitsipaka izay natsangan'Andriamanitra ka nolazainy fa famantarana ny fahefany, ary manaja ho solon'izany izay nofidin'i Rôma ho porofon'ny fahefany fara-tampony dia hanaiky ny famantarana ny fiandaniany amin'i Rôma izy - «ny mariky ny bibidia» izany. Ary raha tsy voaseho mazava toy izany eo amin'ny vahoaka izay ho vokany, ka entina hisafidy izy na ny didin'Andriamanitra na ny didin'ny olombelona, dia handray «ny mariky ny bibidia» ireo izay mikiry handika ny didin'Andriamanitra. (...)

  Hizara sokajy lehibe anankiroa ny kristianina eran-tany amin'izany, dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesôsy ary ireo izay miankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika. Na dia hanambatra ny heriny aza ny fiangonana sy ny fanjakana mba hanery "ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo"— Apôk. 13:16 handray ny "mariky ny bibidia", dia tsy handray izany kosa ny vahoakan'Andriamanitra. Hitan'ilay mpaminany tao Patmôsy izy ireo fa "naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, nitana lokangan'Andriamanitra"sy nihira ny fihiran'i Mosesy sy ny Zanak'ondry Apôk. 15:2,3. —HM, tt. 456,459,463.

  Please publish modules in offcanvas position.