Torina amin-kery ny Sabata

Imprimer

"Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano." — Apôk. 14:6,7. 

Mofon'aina:

Nahita aho fa vao niandoha ny fotoan-tsarotra dia feno ny Fanahy Masina isika, nitory ny amin'ny Sabata tamin'ny fahafenoany kokoa. — EW, t. 33. 

Ny fiandohan'ny fotoan-tsarotra voalaza eto dia tsy manondro ny fotoana hiantombohan'ny filatsahan'ireo loza tsy akory, fa fotoana fohy mialoha indrindra ny handrotsahana azy ireo, raha mbola ao amin'ny fitoerana masina i Kristy. Amin'izay fotoana izay, raha mbola eo am-pifaranana ny asam-pamonjena, dia ho tonga eto an-tany ny fotoan-tsarotra,  ary ho tezitra ny firenena, kanefa mbola hohazonina ihany aloha mba tsy hisakana ny asan'ny anjely fahatelo. Amin'io fotoana io dia hirotsaka ny "ranonorana farany", na ny famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, mba hanome hery ny antso avon'ny anjely fahatelo, ary hanomana ireo olona masina hijoro amin'ny fotoana izay hitrangan'ireo loza fito farany. — EW, tt. 85,86. 

Natao hotorina amin'izao tontolo izao mialoha ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra ny hafatra entin'ilay anjely ao amin'ny Apôk. 14. Mialoha indrindra io fotoana io dia hosarihina ho amin'ny lalàn'Andriamanitra voahitsakitsaka, izay voarakitra ao amin'ny fiaran'ny fanekena, ny sain'ny vahoaka. 

Hitan'izy ireo fa ny andro voalohany amin'ny herinandro no tandremany fa tsy ny andro fahafito, ilay andro nohamasinin'Andriamanitra sy nasainy notandremana ho Sabata. Maniry marina ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra anefa izy ireo ary manomboka mandalina ny Soratra Masina mba hahitany ny anton'izany fiovana izany. Rehefa tsy mahita na inona na inona manome fahefana ny fomba amam-panaon'olombelona ao amin'ny Soratra Masina izy, dia velom-panontaniana. Hanaraka ny fahamarinana izay nanjary tsy mamim-bahoaka ve isika ka hankatò ny didin'Andriamanitra, sa hanohy hiaraka amin'izao tontolo izao ka hankatò ny didin'olombelona? Mitomany izy ireo sady mivavaka eo am-pamakiana ny Baiboly, mampitaha ny Soratra Masina amin'ny Soratra Masina, mandra-panapahany hevitra tanteraka, rehefa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana izy, ho mpitandrina ny didin'Andriamanitra. — ST, 5 May 1887