Hafatra mila averimberina

  "Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! Rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany."— Apok. 14:8. 

  Mofon'aina:

  Notorina voalohany tamin'ny fahavaratry ny taona 1844 ny hafatry ny anjely faharoa ao amin'ny Apokalypsy 14, ary izany dia nihatra nivantana tamin'ireo fiangonana tany Etazonia, izay toerana efa nitoriana saika hatraiza hatraiza ny hafatra fampitandremana momba ny fitsarana ary nolavin'ny ankabeazan'ny olona koa, ary tany koa no haingana indrindra ny fitotonganan'ny fiangonana. Nefa tsy tonga teo amin'ny fahatanterahany feno tsy akory ny hafatry ny anjely faharoa tamin'ny 1844. Niaina tamin'ny faharavana ara-panahy ny fiangonana tamin'izany, ho vokatry ny fandavany ny fahazavan'ny hafatra momba ny fiavian'i Kristy; tsy mbola tanteraka anefa izany faharavana izany raha mbola nitohy nanda ireo fahamarinana manokana ho amin'izao andro izao izy dia nidina ambanimbany kokoa hatrany. Nefa na dia izany aza, dia tsy mbola azo lazaina fa "Rava Babylona (...) izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany". Tsy mbola nanao izany tamin'ny firenena rehetra izy. — HM, t. 403. 

  Mbola manana olona ao Babilona anefa Andriamanitra; ka alohan'ny handatsahany ny fitsarany dia tsy maintsy antsoina hivoaka ireo, mba tsy handraisany anjara amin'ny fahotany ka "tsy hahazo azy ireo ny loza hanjo azy". — HM, t. 630.

  lo ihany no hafatry ny anjely faharoa. Rava i Babilôna satria "nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany." lnona io divay io? — Ny fampianaran-disony. Sabata sandoka no nomeny izao tontolo izao fa tsy ny Sabatan'ny didy fahefatra, ary naveriny indray ilay lainga namitahan'i Satana voalohany an'i Eva tany Edena — dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Fahadisoana maro tahaka izany no aparitany sy aeliny, ka "mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy."

  Amin'ilay asa fampitandremana farany atao amin'izao tontolo izao dia misy antso roa miavaka tsara alefa amin'ny fiangonana. Toy izao ny hafatry ny anjely faharoa: "Rava! Rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany." Ary re avy any an-danitra ny antso avon'ny anjely fahatelo manao hoe: "Miala aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony."— SDABC, b. 7, t. 985. 

  Please publish modules in offcanvas position.