Ny tombokasen’Andriamanitra sy ny mariky ny bibidia

  "Fehezo ny teni-vavolombelona, ary asio tombokase ny lalàna eo amin'ny mpianatro." - Isa. 8:16. 

  Mofon'aina:

  Handray ny tombokasen'Andriamanitra ireo olo-marina velona mialoha indrindra ny hikatonan'ny varavaram-pahasoavana.- SIM, b.1, t66

  Ny fitandremana ny Sabata, izay tsangambato fahatsiarovana ny Famoronan'Andriamanitra no marika na tombokasen'Andriamanitra (...). Mifanohitra amin'izany ny mariky ny bibidia — dia ny fitandremana ny andro voalohany amin'ny herinandro. — TFC, b. 8, t. 117. 

  Tsy mbola mariky ny bibidia ny fitandremana ny Alahady, ary tsy ho mariky ny bibidia izany mandra-pivoaky ny lalàna manery ny olona hiankohoka sabata sandoka io. Ho avy ny fotoana izay hahatonga io andro io ho fizahan-toetra, kanefa mbola tsy tonga izany fotoana izany. — SDABC, b. 7, t. 977. Tsy mbola nisy olona nandray ny mariky ny bibidia. Tsy mbola tonga ny fotoana fizahan-toetra. Ahitana olona kristianina marina any amin'ny fiangonana rehetra, anisan'izany ny fiangonana katôlika rômanina. Tsy misy olona hohelohina raha tsy efa mandray ny fahazavana ka mahatsapa ny adidy takin'ny didy fahefatra. Rehefa hivoaka kosa ny lalana manamafy ny sabata sandoka, ka hampitandrina ny olona tsy hiankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny ny feo maherin'ilay anjely fahatelo, dia ho voasoritra mazava ny tsipika manasaraka ny marina sy ny diso. Ary izay mbola manohy mandika ny lalàn'Andriamanitra dia handray ny mariky ny bibidia. — Ev. Tt. 234,235. 

  Raha efa naseho anao ny fahazavan'ny fahamarinana, izay manambara ny Sabatan'ny didy fahefatra, sy mampiseho fa tsy miorina velively amin'ny Soratra Masina ny fitandremana ny Alahady, kanefa mbola mifikitra amin'ilay Sabata sandoka ihany ianao, ary manda tsy hitandrina ilay Sabata antsoin'Andriamanitra hoe: "androko masina", dia mandray ny mariky ny bibidia ianao. Rahoviana izany no mitranga? Rehefa ankatoavinao ilay lalana mandidy anao hitsahatra amin'ny asa sy hivavaka rehefa Alahady; kanefa fantatrao tsara fa tsy misy teny na iray aza ao amin'ny Baiboly mampiseho fa andro manokana tsy mitovy amin'ny andro fiasana rehetra ny Alahady; midika izany fa ekenao ny handray ny mariky ny bibidia ary lavinao kosa ny tombokasen'Andriamanitra. Ev, t. 235. 

  Fotoana fohy sisa dia ho voaisin' Andriamanitra tombokase avokoa ny zanany rehetra. Enga anie mba ho ny handrintsika no hametrahana izany! Iza no hahazaka ny fieritreretana fa holalovan'ny anjely fotsiny ny tenany rehefa miroso hanisy tombokase ny handrin'ny mpanompon'Andriamanitra izy ireny? — RH, 28 May, 1889.

  Please publish modules in offcanvas position.