Miomàna hihaona amin’Andriamanitra

  "Koa izao no hataoko aminao, ry lsiraely,  satria hanao izany aminao Aho, dia miomàna hihaona amin'Andriamanitrao, ry lsiraely ô." - Amô. 4:12. 

  Mofon'aina:

  Maro no tsy mahazo an-tsaina ny tokony ho fiainany mba ho velona eo anatrehan'i Jehôvah izy kanefa tsy misy mpisoronabe manelanelana ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Tsy maintsy maneho ny endrik'i Jesôsy amin'ny fahafenoana ireo izay mandray ny tombokasen'Andriamanitra velona sy voaro amin'ny fotoan-tsarotra.- EW, t. 71.

  Tsy maintsy ho tsy misy pentina ny akanjony, tsy maintsy ho voadio ho afaka amin'ny fahotana ny toetra amam-panahiny noho ny famafazana ny ra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiezahany feno hafanam-po dia tsy maintsy ho mpandresy ireo amin'ny ady atao amin'ny ratsy. Raha mbola mandroso ny fitsarana famotopotorana any an-danitra, ary esorina avy tao amin'ny fitoerana masina ny fahotan'ireo mpino mibebaka, dia tsy maintsy hisy asa fanadiovana manokana ho fanesorana ny fahotana eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra eto an-tany.- HM, t. 439. 

  Naseho ahy fa maro no nanao tsirambina ny fiomanana izay ilaina fatratra, niandry ny fotoana "famelombelomana" sy ny "fara-orana" izy ireo mba haha-vonona azy hiatrika ny andron'i Jehôvah ka ho velona izy amin'izany. Firifiry moa ireo naseho ahy fa tsy nanan-kialofana amin'ny fotoan-tsarotra! Nohamaivaniny ny fiomanana manan-danja ka tsy afaka nandray ny famelombelomana tsy maintsy ananan'ny rehetra mba haha-velona azy eo anatrehan'Andriamanitra masina izy.- EW, t. 71.

  Ireo mandà ny famolavolan'ny mpaminany ka tsy manadio ny fanahiny amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fahamarinana manontolo, ireo izay mino fa tsara noho izay tena misy ny toetrany, dia ho tonga amin'ny fotoana hiavian'ny loza ka hahita fa nilainy ny namboarina sy notefena mba ho mendrika handrafitra ny tempolin'Andriamanitra.(...)

  Naseho ahy fa tsy misy afaka hahazo "famelombelomana" raha tsy efa nandresy tamin'ny ady rehetra, nandresy ny avonavona sy ny fitiavan-tena, ny fitiavana izao tontolo izao, ary nandresy ny asa sy teny tsy mety rehetra. Tokony hanatona an'Andriamanitra akaiky hatrany isika, araka izany, ary hikatsaka ny fiomanana ilaina hahatafajoro antsika ao anatin'ny ady mafy amin'ny andron'i Jehôvah. Aoka hotsaroantsika fa masina Andriamanitra, ary izay masina ihany no hahazaka ny fanatrehany.- EW, t. 71. 

  Please publish modules in offcanvas position.