Fotoam-piadanana vetivety

  "Raha misy olona manao hoe: miadana sy mandry fahizay, dia hanjo azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy." - 1 Tes. 5:3. 

  Mofon'aina:

  Rehefa mifarana ny asa fanavotana, dia hisy fahoriana eto an-tany. Ho tezitra ny firenena maro kanefa hofehezina izany mba tsy hanakana ny asan'ilay anjely fahatelo. Amin'izany andro izany no hirotsahan'ny "fara-orana" na ny famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, mba hampahery ny feo mafin'ny anjely fahatelo sy hanomana ny olona masina mba hahatafajoro azy rehefa ho avy ireo loza fito farany.- EW, tt. 85,86. 

  Naseho ahy ireo mponina eto an-tany ao anatin'ny fikorontanana lehibe. Ady, fandatsahan-dra, fampahoriana, fahasahiranana, mosary ary areti-mandringana no..manerana ny tany. Rehefa nanodidina ny vahoakan'Andriamanitra izany toe-javatra izany dia nanomboka niray hina izy ireo ka nanadino ireo olana madinika nisy teo aminy. Tsy niasa teo ambany fifehezan'ny fihetsehampo sy ny fiheverana tenany ho mendrika intsony izy ireo fa nanjary nanetry tena. Namerina indray ny fahendrena ho eo amin'ny toerany ny fahoriana sy ny fahasahiranan-tsaina ary ny fahoriana, tonga olona misaina ny mpirehidrehitra sy tsy mandinika ka miasa amim-pilaminana sy amim-pahendrena.

  Nesorina tsy ho eo amin'izy ireo ny fifantohako; toy ny nisy fotoam-piadanana vetivety tamin'izany. Naseho ahy indray ireo mponina eto ambonin'ny tany izay tao anatin'ny fikorontanana lehibe. Niely teny rehetra teny ny fifandonana, ny ady, ny fandatsahan-dra, ary ny mosary sy ny areti-mandringana. Firenena maro no nahitana ady sy korontana. Niteraka mosary izany ady izany. "Reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany".- TFC, b. 1, t. 268. 

  Amin'izao fotoana izao dia mbola misy anjely mihazona ny rivotry ny ady mba tsy hitsoka aloha raha tsy efa nahazo ny fampitandremana ny amin'ny loza hanjo azy izao tontolo izao, kanefa dia efa miangona ihany io tafiotra io, efa vonona hitroatra hamely ny tany, ka rehefa mibaiko ireo anjeliny mba hamotsotra ireo rivotra efatry ny lanitra Andriamanitra dia hisy ady hitranga izay tsy ho hain'ny penina hotantaraina. (...)

  Nisy fotoam-piadanana nomen' Andriamanitra antsika noho ny fahasoavany. Natao hampiasaina amin'ny asa nampanaovin'Andriamanitra antsika ho famonjena ireo efa ho faty ao anatin'ny tsy fahalalana ny hery rehetra nampindramin'ny lanitra antsika.- Ev, t. 704

  Please publish modules in offcanvas position.