Antsoantso momba ny fiadanana

  "Fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatran'ny oloko zanakavavy tamin'ny nanaovany hoe: Fiadanana, fiadanana; Kanjo tsy misy fiadanana tsinona!"- Jer. 6:14.

  Mofon'aina:

  Ny mpiandany amin'ny Papa, ny Prôtestanta, ny olona araka izao tontolo izao dia (...) hino fa amin'ny alalan'izany firaisana izany no hisehoan'ny fihetsiketsehana lehibe izay hahatonga izao tontolo izao hiova fo sy hidirana amin'ny arivo taona izay efa nandrasana ela.- HM, t. 614. 

  "Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary holevon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy."- 2 Pet. 3:10. Rehefa manaisotra ny tahotra rehetra momba ny fitsaran'Andriamanitra ny famoahan-kevitra tsara lahatra avy amin'ny filôzôfia; rehefa vitan'ireo mpitari-pivavahana malalaka ny mampino fa taom-piadanana no manoloana antsika; rehefa revo mafy amin'ny fikaroham-bola sy fahafinaretana izao tontolo izao ka ho variana mamboly, manao fanasana, manaram-po, manosi-bohon-tanana ny hafatr'Andriamanitra sy manivaiva ny mpanompon'Andriamanitra, - amin'izay, eny, amin'izay indrindra no "hanjo azy tampoka ny fandringanana (...) ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy."- 1 Tes. 5:3. 

  Maniry fiadanana sy fahasambarana, toy ireo mponina nonina tao tamin'ny tany lemak'i Sidima fahizay, izao tontolo izao. "Mandosira hamonjy ny ainao", hoy ny anjely amintsika. Misy anefa feo milaza hoe: "Aza taitra; tsy misy tokony hampitebiteby akory". Vahoaka marobe no indray milaza hoe: "Miadana sy mandry fahizay!" Ny lanitra anefa manambara fa "fandringanana tampoka no hanjo ny manota". Tamin'iny alina nialoha ny nandringanana azy iny, dia samy naneso ny hafatra nentin'ny iraky ny lanitra ireo mponina tao an-tanànan'i Sôdôma, izay samy variana tao amin'ny rivotry ny fahafinaretana. Iny alina iny ihany koa anefa no nikatonan'ny varavaran'ny famindrampo tamin'ny mponin'ireo tanàna simba sy midonana-poana. Andriamanitra tsy azo vazivazina. "Indro, avy ny andron'i Jehôvah , dia loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana, hanafoanana ny tany sy handringanana ny mpanota tsy ho ao." - Isa. 13:9. Ho maro ny olona izay handà ny famindrampon'Andriamanitra, ka hiharan'ny fandringanana tampoka sy tsy azo idifiana. Fa izay rehetra mihaino ny fananarana kosa dia "honina eo amin'ny fitoerana avo" sy "hialoka eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha". "Ny fahamarinany no ho ampinga fiarovana azy".- PM, tt. 149, 150. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.