Vita ny asan’Andriamanitra

  "Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany." - Mat. 24:14. 

  Mofon'aina:

  Tsy maintsy torina any amin'ny sahan'asa sarotra asana indrindra sy any amin'ireo tanàna mpanota indrindra ary any amin'ny toerana tsy mbola niposahan'ny fahazavan'ny hafatry ny anjely telo ny hafatra masina sy ny fampitandremana miezinezina. Natao handre ny fiantsoana farany ho amin'ny fanasan'ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry ny olon-drehetra. Aoka hotorina ny hafatry ny fahamarinana ankehitriny, any amin'ny vohitra rehetra, any amin'ny tanàna rehetra, ary any amin'ny firenen-drehetra, tsy amin'ny fisehosehoana ivelany fa amin'ny herin'ny Fanahy.- GW, t. 27. 

  Hoentina any amin'ny firenena sy ny faritra rehetra ny hafatra mikasika ny hery manavaon'ny fahasoavan'Andriamanitra, mandra-paha-rakotry ny fahamarinana an'izao tontolo izao. Misy amin'ireo izay voaisy tombokase amin'ny handriny no avy amin'ny firenena sy fokom-pirenena samy hafa ary ny fiteny samy hafa. Lehilahy sy vehivavy marobe avy amin'ny firenena samy hafa no hijoro eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry, hiantso amin'ny feo mahery hoe: "Ny famonjena anie ho an'Andriamanitsika, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, sy ho an'ny Zanak'ondry."- Apôk. 7:10. - CPTS, t. 532. 

  Natao hohazavain'ny voninahitry ny fahamarinan'Andriamanitra ny tany manontolo. Natao hamirapiratra amin'ny tany sy ny olon-drehetra ny fahazavana. Efa niposaka tamintsika ny kintan'ny maraina ka tokony hitsilo ny lalan'ireo mandeha ao amin'ny maizina amin'ny fahazavany isika.

  Efa manakaiky ny fotoan-tsarotra isika. Izao ankehitriny izao no tsy maintsy itoriantsika ny fahamarinana lehibe ho an'ny andro farany, amin'ny herin'ny Fanahy Masina. Fotoana fohy sisa dia handre ny fampitandremana ny rehetra ary handray fanapahan-kevitra. Rehefa izay dia ho tonga ny farany.- TFC, b. 6, t. 24.

  Natao hotorina amin'ny firenen-drehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fiteny sy ny olona rehetra ny fahamarinana voarakitry ny hafatry ny anjely voalohany sy faharoa ary fahatelo; tsy maintsy manazava ny haizin'ny kaontinanta rehetra izany ary miitatra any amin'ireo nosy maro. Tsy tokony hitaredretra izany asa izany.

  Izao no tokony ho tarigetrantsika: mandroso, ary mandroso hatrany! Handeha eo alohantsika ny anjelin'ny lanitra hanomana ny lalana. Tsy azontsika apetraka ny enta-mavesatra entintsika ho an'ireo faritra lavitra raha tsy efa rakotry ny voninahitry ny Tompo ny tany manontolo.- GW, t. 470

  Please publish modules in offcanvas position.