Mikatona ny varavaram-pahasoavana

Imprimer

 "Izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy." - Apôk. 22:1.1. 

Mofon'aina:

Rehefa hifarana ny asa ao amin'ny fitsarana famotopotorana dia ho tapaka ny anjaran'ny rehetra na ho amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana. Mifarana fotoana fohy alohan'ny fisehoan'ny Tompo eo amin'ny rahon'ny lanitra ny androm-pahasoavana. - RH, 9 Nôvambra 1905.

Notondroin'ireo mpanaraby ny zava-boahary, - ny fifandiasan'ny fizaran-taona tsy miova, ny lanitra manga izay tsy mbola nandatsaka orana na oviana na oviana, ny saha maitso novelombelomin'ny ranon'ando malefaka mirotsaka amin'ny alina, - koa dia niteny izy ireo hoe: "Moa ve tsy fanoharana no ataony?" Nozimbainy ho mafana fo tsy amin'antony ilay mpitory ny fahamarinana; koa dia nizotra tamin'ny nalehany ihany izy ireo, niroboka lalindalina kokoa tamin'ny fitadiavam-pahafinaretana, nirona bebe kokoa ho amin'ny lalan-dratsiny noho ny teo aloha. Nefa tsy nahasakana ny toe-javatra voalaza mialoha ny tsy finoan'izy ireo. Nahari-po ela tamin'ny faharatsiany Andriamanitra, ka nanome azy fotoana malalaka hibebahany; nefa tamin'ny fotoana voatendry dia nihatra tamin'ireo nitsipaka ny famindrampony ny fitsarany. 

Nilaza i Kristy fa hisy tsy finoana toy izany koa momba ny fiaviany fanindroany. Tahaka ny olona tamin'ny andron'i Noa izay tsy nahafantatra mandra-piavin'ny Safodrano, "izay mandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny Zanak'olona" - Mat. 24:37. Rehefa miray amin'izao tontolo izao ny vahoaka misora-tena ho an'Andriamanitra, ka miaina araka ny fomba fiainany, sy miray aminy, eo amin'ireo fahafinaretana voarara; rehefa manjary rendrarendran'ny fiangonana ny rendrarendran'izao tontolo izao, rehefa indray miredona ny lakolosy milaza fampakaram-bady, ka samy mibanjina taona maro feno fahombiazana izao tontolo izao, - amin'izay dia ho tampoka sahala amin'ny helatra eny amin'ny lanitra ny hiavian'ny faran'ireo fahitany be voninahitra sy ireo fanantenany feno fitaka.- HM, tt. 352,353.

Aseho miharihary ireo toe-javatra mifandray amin'ny fiafaran'ny androm-pahasoavana sy ny asa fiomanana ho amin'ny androm-pahoriana. Nefa marobe no tsy mahafantatra ireny fahamarinana lehibe ireny toy ny tsy mbola nambara na oviana na oviana izany. Miambina i Satana mba handrombaka tsy ho eo aminy izay rehetra mety handaitra aminy ka hahatonga azy ho hendry ho amin'ny famonjena, koa rehefa tonga ny androm-pahoriana dia ho hita fa tsy vonona izy.- HM, t. 620