Tsy miharihary ny fikatonan’ny varavaram-pahasoavana

   "Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana, ry rahalahy, dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria hianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo."- 1 Tes. 5:1,2.

  Mofon'aina:

  Mbola ho velona eto an-tany amin'ny toetrany mety maty ihany ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy — hamboly ny olona, hanao trano izy, hihinana sy hisotro, samy tsy mahatsapa fa efa navoaka tao amin'ny fitoerana masina ao ambony ilay didim-pitsarana tsy azo ivalozana. Talohan'ny safo-drano, rehefa tafiditra tao amin'ny sambofiara i Noa, dia nohidin' Andriamanitra tao izy ary ny ratsy fanahy kosa tany ivelany; nefa nandritra ny hafitoana dia mbola nanohy ny fiainany tsy niraika, feno fitiavam-pahafinaretana ihany ny olona, tsy nahafantatra fa efa tapaka ny ho anjarany, ka nanesoeso ireo fampitandremana momba ny didim-pitsarana nananontanona azy. "Dia tahaka izany, hoy ny Mpamonjy, ny fiavian'ny Zanak'olona"- Mat. 24:39. Hisoko mangina, tsy ho re sahala amin'ny "mpangalatra amin'ny mamatonalina", no hiavian'ny ora farany izay hanamarika izay ho anjaran'ny olona tsirairay, dia ny fanatsoahana ny tolotry ny famindrampo natao tamin'ny olo-meloka.- RH, 9 Nôvambra 1905. 

  Sondriana sy renoka ny vahoaka noho izany fiadanana mampidi-doza izany, ary tsy hifoha raha tsy hirotsaka ny fahatezeran'Andriamanitra.- HM, t. 586. 

  Handeha hamaky ny tany amin'ny fitsarany i Jehôvah amin'ny faran'ny fotoana; hanomboka hirotsaka ireo loza mahatahotra. Amin'izay ireo izay nanao tsinontsinona ny Tenin'Andriamanitra, dia ireo izay nihevitra izany ho maivamaivana, dia "hivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina (...) Ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana, - eny, hivezivezy hitady an'i Jehôvah izy, nefa tsy hahita." (...) Hahavita ny asany farany avokoa ireo mpanompon'Andriamanitra, hanao ny vavaka farany, handrotsaka ny ranomasony farany mangidy indrindra ho an'ny fiangonana izay mpikomy sy ho an'ny vahoaka tsy manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy ireo. - Ms, 1, 1857.

  Nifantoka tamin'ny vanim-potoana misy antsika ny fijerin'i Jesôsy izay nijery ireo taonjato maro, raha nilaza Izy hoe: "Raha mba nahafantatra mantsy hianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana!" Mbola andro mety izao ry fiangonan'Andriamanitra izay nasainy mitahiry ny lalàny! Efa antomotra anefa ny faran'izany androm-piadanana sy androm-pahasoavana izany. Efa hilentika ny masoandro. Moa ve hitranga izany kanefa tsy ho fantatrao "izay momba ny fiadanana"? Moa ve hotononina ilay didim-pitsarana tsy azo ihodivirana manao hoe: "fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany."- Lio. 19:42? - L, 58, 1887. 

  Please publish modules in offcanvas position.