Manomboka ireo loza fito farany

  "Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe: Mandehana, aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra." - Apôk. 16:1. 

  Mofon'aina :

  Riehefa mijanona tsy manao fanelanelanana intsony ao amin'ny toerana masina i Kristy, dia hirotsaka amin'izay miankohoka eo anatrehan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny mariky ny anarany (Apôk. 14:9,10) ny fahatezerana tsy miharoharo zavatra nananontanona azy ireo. Ny loza namely an'i Egipta talohan'ny nanafahan'Andriamanitra an'Isiraely dia sahala amin'ireo fitsarana mahatsiravina sy be velarana kokoa izay hihatra amin'izao tontolo izao mialoha indrindra ny fanafahana farany ny vahoakan'Andriamanitra. Hoy ny mpanoratra ny Apokalipsy na ny Fanambarana raha milaza ny amin'ireo kapoka mahatahotra ireo izy: "Nisy vay ratsy sy mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy niankohoka teo anatrehan'ny sariny"- Apôk. 16:2. "Nody ra tahaka ny an'ny olona maty ny ranomasina; ary maty ny zavamanan'aina rehetra tao aminy". "Nody ra ny ony sy ny loharano". Na dia mafy toy izany aza ireo fahoriana ireo dia mijoro ho marina tanteraka ny fitsaran'Andriamanitra. Hoy ny anjelin'Andriamanitra hoe: "Marina lanao, Jehovah ô" (...) satria efa mitsara toy izany lanao; fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia rà kosa no nomenao hosotroiny; ary tandrifiny ho azy izany". Raha nanameloka ny vahoakan'Andriamanitra ho faty izy, dia tena meloka marina tokoa ny amin'ny ran'izy ireo, toy ny tànany mihitsy no nandatsaka izany. (... ) 

  Eo amin'ny loza manaraka, dia omena hery ny masoandro "handoro ny olona amin'ny afo. Ary amin'ny hafanana be ny olona"-and. 8,9. (...) 

  Tsy hanerana an'izao tontolo izao ireo loza ireo, fa raha izany dia ho fongana daholo ny mponina eo amin'ny tany. Na dia izany aza dia ireo no kapoka mahatahotra indrindra amin'izay efa nihatra fantatry ny olombelona. Ny famaizana rehetra natao tamin'ny olona, alohan'ny hiafaran'ny androm-pahasoavana, dia niharo famindrampo hatrany. Ny fifonan'ny ràn'i Kristy dia niaro ny mpanota tsy handray ny fatra fenon'ny fanamelohana azy; nefa amin'ny fitsarana farany, dia mirotsaka tsy mifangaro famindrampo ny fahatezerana.- HM, tt. 653,654.

  Efa hianjera tsy ho ela ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra, ary rehefa hanomboka hamaly ireo mpandika lalàna Izy dia tsy hitsahatra intsony izany mandra-pahatongan'ny farany. Efa miangona ankehitriny ny tafio-drivotry ny fahatezeran'Andriamanitra, ka ireo izay nohamasinina tamin'ny fahamarinana ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany no hahajoro eo anatrehan'izany. Ho voafina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra izy ireo mandra-pahalasan'ny loza.- TMGW, t. 182. 

  Please publish modules in offcanvas position.