Hovahana i Satana

  "Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny trano-maizina nitoerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany efatra."- Apôk. 20:7,8. 

  Mofon'aina:

  Amin'ny fiafaran'ny arivo taona no hisy ny fitsanganana faharoa. "Amin'izany dia hitsangana amin'ny maty ny ratsy fanahy ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ho fanatanterahana ny didim-pitsarana voasoratra". Toy izao no lazain'ny mpanoratra ny Apokalypsy, rehefa avy nitantara ny fitsanganan'ny tsara fanahy izy: "Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola ho velona mandra-paha-tapitry ny arivo taona" - Apôk. 20:5. Ary hoy i Isaia ny amin'ny ratsy fanahy: "Dia hangonina ao an-davaka tahaka ny mpifatotra ireny ka hohidiana ao an-tranomaizina, ary rehefa afaka andro maro, dia hovangiana ihany izy."- Isa. 24:22.- HM, t. 687. 

  Manomana ny ady mafy farany ahazoana ny fahefana fara-tampony izao i Satana. Raha mbola nesorina taminy ny heriny ka voasakana tsy hanao ny asa famitahana ny andrian'ny haizina, dia oriory izy sady kivy; nefa kosa rehefa mitsangana amin'ny maty ny ratsy fanahy ka hitany ireto vahoaka marobe miandany aminy, dia velona indray ny fanantenany, ka tapa-kevitra izy fa tsy hitsoaka amin'ity ady goavana ity. Halahany eo ambany fanevany ny tafiky ny olom-bery rehetra ka amin'ny alalan'ireo no hilofosany hanatanteraka ny tetik'ady novolavolainy. Babon'i Satana ny ratsy fanahy. Nanaiky ny hotarihin'ilay lehiben'ny mpikomy izy ireo tamin'ny nandavany an'i Kristy. Vonona ny handray ny soso-kevitra avy aminy sy hankatò ny baikony izy. Toy ny efa fanaony, hatrany am-boalohany anefa, dia tsy miseho mivantana ho i Satana ilay fahavalo. Mihambo ho andriana tompon'izao tontolo izao araka ny hitsiny izy, ary tsy an-drariny no nakana an-keriny ny fananany taminy. Miseho ho toy ny mpanavotra izy amin'ireo mpanompony voafitaka, ary nanome toky azy izy fa ny heriny no namoaka azy ireo avy ao am-pasany, ary efa madiva hamonjy azy avy eo am-pelatanan'ny fitondrana tsy refesimandidy lozabe indrindra izy. Satria niala ny fanatrehan'i Kristy, dia manao fahagagana i Satana hanohanany ny fihamboany. Mampahatanjaka ny malemy izy ary mahatonga ny rehetra hanana ny toe-tsainy sy ny herim-pony. Manolo-tena hitarika azy hiady amin'ny tobin'ny olona masina izy sy haka an-keriny ny Tanànan'Andriamanitra. Feno hafalian-demonia izy raha manondro ireto vahoaka alinalina tsy tambo isaina izay nitsangana tamin'ny maty, ary ambarany fa amin'ny maha-mpitarika azy dia azony atao tokoa ny hanafaka ny tanàna ary haka indray ny seza fiandrianany sy ny fanjakany.- HM, t. 690. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.