Vaovao Madagasikara

  Hohamarinina ny toetran’Andriamanitra

  "Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha; mahitsy sy marina ny làlanao, ry Mpanjaka mandrakizay." - Apôk. 15:3. 

  Mofon'aina:

  Voavaha izao ny olana rehetra momba ny fahamarinany sy ny hevi-diso nandritra ilay ady nitarazoka nahantra ela. Mazava eo imason'ny voary manan-tsaina rehetra ny vokatry ny fikomiana, ny tsy firaharahana ny fitsipika nomen'Andriamanitra. Voaseho eo anatrehan'izao rehetra izao ny vokatra nateraky ny fanapahan'i Satana izay mifanohitra tanteraka amin'ny an'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Ny asan'i Satana ihany no manameloka azy. Ny fahendren'Andriamanitra, ny fahamarinany, ny hatsaram-panahiny, dia voaporofo miharihary izao. Hita fa ny fihetsiny rehetra nandritra ny ady lehibe dia nobaikoin'ny fikatsahana ny hahasoa ho mandrakizay ny vahoakany sy ny tontolo rehetra nohariany. (...) Hijoro ho vavolombelona mandrakizay ny tantaran'ny fahotana fa ny fahasambaran'izay rehetra noforoniny dia mifamatotra amin'ny fisian'ny lalan'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra niseho nandritra ilay ady lehibe, dia miara-manambara izao rehetra izao na ny mahatoky, na ny mpikomy, fa "mahitsy sy marina ny latinao, ry Mpanjaka mandrakizay" 

  Naseho mibaribary teo anatrehan'izao rehetra izao ny sorona lehibe nataon'ny Ray sy ny Zanaka ho famonjena ny olombelona. Tonga ny ora handraisan'i Kristy ny toerana sahaza Azy ka hanandratana Azy ho ambonin'ny fiandrianana sy ny fahefana ary ny anarana rehetra azo tononina. Noho ny fifaliana napetraka teo anoloany - dia ny ahazoany mitondra zanaka maro ho amin'ny voninahitra - no niaretany ny hazo fijaliana sy tsy nitandroany henatra. Ary tahaka ny tsy ahatakaran'ny saina ny halehiben'ny fijaliana sy ny fahafaham-baraka no tsy ahatakaran'ny saina koa ny halehiben'ny fifaliana sy ny voninahitra. Mijery ny voavotra nohavaozina indray araka ny endriny Izy, mandinika ny fo tsirairay mitondra tanteraka ny endrik'Andriamanitra, ny tava tsirairay mitaratra ny fitoviana amin'ny Mpanjakany. Mijery ireo vokatry ny fisasaran'ny fanahiny lzy ka afa-po. Rehefa izany dia miteny amin'ny feo mahery Izy izay ren'ireo vahoaka sesehena tafavory na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy, hoe: "Indreto ny navotana tamin'ny rako! Ho an'ireo no nijaliako; ho an'ireo no nahafatesako, mba ahazoany mitoetra eto anatrehako mandritra ny mandrakizay". Dia misandratra avy amin'ireo miakanjo fotsy manodidina ny seza fiandrianana ny hira fiderana manao hoe: "Ny Zanak'ondry, Izay novonoina, dia mendrika handray ny hery sy ny harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra."- Apôk. 5:12.- HM, tt. 698, 699, np. 

  Please publish modules in offcanvas position.