Ho an’ny olona rehetra

  "Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana." - Jao. 6:63. 

  Mofo'aina:

  Tsy ho an' ireo olona manam-pahaizana ihany no nanoratana ny Baiboly, fa natao ho an'ny besinimaro koa izany. Ny zava-dehibe tsy maintsy ilaina amin'ny famonjena dia natao miharihary toy ny mitataovovonana, ary tsy hisy ho diso hevitra sy ho diso làlana  afa-tsy izay manaraka ny hevitry ny tenany ihany, fa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra voambara mazava ao amin'ny Teniny.

  Tsy tokony handray ny fanambaran'olona, na iza na iza, ny amin'izay ampianarin'ny Soratra Masina isika, fa ny tenantsika mihitsy no tokony handinika ny Tenin'Andriamanitra (...) Mihamalalaka ny saina raha ampiasaina amin'ny fikarohana ny firaisan'ny foto-kevitra ao amin'ny Baiboly, ka entina hampitahana ny andininy iray amin'ny andininy hafa ary ny zavatra ara-panahy amin'ny ara-panahy.

  Tsy misy zavatra mety hahatanjaka kokoa ny saina mihoatra noho ny fandinihana ny Soratra Masina. Tsy misy boky hafa manan-kery hanandratra ny eritreritra sy hanatanjaka ny toe-tsaina tahaka ireo fahamarinana malalaka sy mampahamendrika hita ao amin'ny Baiboly. Raha ny tenin'Andriamanitra no dinihina araka izay tokony handinihana azy dia hanana saina malalaka sy toetra mendrika ary faharetana amin'izay kasainy hatao ny olona, ary io indrindra no saika tsy hita afa-tsy indraindray foana amin'izao andro izao.

  Nefa raha atao an-kamehana ny famakiana ny Soratra Masina, dia kely foana ny soa azo amin' izany. Angamba misy olona mahavaky ny Baiboly manontolo, nefa tsy mahita ny hatsarany, na mahalala ny heviny lalina sady miafina. Fandinihana andininy anankiray, ambara-pahazo tsara ny heviny sy ambara-pahazavan' izay ikambanany amin'ny drafi-pamonjena, dia mahasoa noho ny mamaky toko maro tsy misy antony voafetra kendrena ka tsy ahazoana fahalalana mivantana. Aza avela hisaraka aminao ny Baibolinao. Mamakia azy isaky ny misy fotoana kely ahafahanao; tadidio ao an-dohanao ireo andininy ireo. Mahazo mamaky andininy iray ianao, na dia mandeha eny an-dalambe aza, dia eritrereto izany ho tafalentika ao an-tsainao ( ...)

  Tsy maintsy misy fikarohana lalina sy fiheverana fatratra arahim-bavaka amin'ny anaovana izany. Hisy voka-tsoa lehibe ny fandinihana toy izany.(...)

  Aza mba mandinika ny Baiboly, na oviana na oviana, raha tsy mivavaka. Alohan'ny hanokafana azy dia tokony hangataka ny fanazavan'ny Fanahy Masina, ary dia ho azo izany. — DHK, tt. 102- 104.

  Please publish modules in offcanvas position.