Vaovao Madagasikara

  Sakafo an’ny fanahy

  "Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman'ny olona. - Lio. 4:4. 

  Mofon'aina:

  Manana tanjona amin'ny fanomanana ny vatana sy ny saina ary ny fanahy hiatrika ny adidin'ny fiainana ny fanabeazana. Mitombo na mihena arakaraka ny fomba ampiasana azy ny fahaiza-miaritra sy ny tanjaka ary ny asan'ny atidoha. Tokony ho voafehin'ny fitsipika ny saina mba hampivelatra sy hampitombo ny fahaiza-manaony araka ny tokony ho izy. (...)

  Hita amin'ny alalan'ny boky mahaliana ny olona iray ka vakiny mandritra ny fotoam-pialamboliny ny toetoetry ny fanandramany ara-pivavahana. Tsy maintsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Teniny ny tanora eo amin'ny fiainany raha tiany ny hanana saina madio sy foto-kevitra ara-pivavahana miorina tsara. Mitari-dalana antsika ho amin'ny fiainana ambony sy tsara lavitra ny Baiboly; manoro antsika ny lalam-pamonjena amin'ny alalan'i Kristy mantsy izany (...) Ireo izay tsy mbola voaloton'ny tantara noforonin'ny olombelona ny sainy, dia hahita fa ny Baiboly no mahaliana indrindra amin'ny boky rehetra.

  Boky ambonin'ny boky rehetra ny Baiboly. Raha tia ny Tenin'Andriamanitra ianao ka mandalina izany isaky ny misy fotoana, mba hahazoanao ireo harena miafina ao anatiny sy hahatonga anao ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra, dia azonao atao ny matoky fa mitarika anao ho eo Aminy i Jesôsy. Tsy ampy ny mamaky fe mamaky fotsiny ny Soratra Masina kanefa tsy mikatsaka ny lesona ampianarin'i Kristy mba hampifanaraka ny fiainana amin'ny fitakiany. Misy harena miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra (...) Mandà ny fahamarinana ny saina ara-nofo, fa ny fanahy manaiky an'i Kristy kosa dia mandalo fiovana mahagaga. Ilay boky izay tsy rnahasarika fahiny, satria manambara fahamarinana izay mamely ny mpanota, dia manjary sakafo ho an'ny fanahy ankehitriny, ary koa fifaliana sy fampaherezana eo amin'ny fiainana. Manazava ireo takila masina ilay Masoandron'ny fahamarinana, ary amin'ny alalany no itenenan'ny Fanahy Masina amin'ny fanahy. (...)

  Raiso ny Baibolinao ka atombohy amim-pahalianana vaovao ny famakiana ny Soratra Masina ao amin'ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Arakaraka ny handalinanao matetika sy misimisy kokoa ny Baiboly no hahitanao bebe kokoa ny hakantony, ary tsy hisy tsirony ho anao intsony ireo boky tsy dia manan-danja loatra. Raketo ao am-ponao io boky sarobidy io. Ho namana sy ho mpitari-dalana anao izy. — MYP, tt. 271,273,274. 

  Please publish modules in offcanvas position.