Vaovao Madagasikara

  Diniho ireo fahagagana ataony

  "Mijanòna, ka mba diniho ny fahagagana ataon'Andriamanitra." - Jôba 37:14. 

  Mofon'aina:

  Ny olona tia vavaka sy manana talenta manokana dia mahatsipalotra ireo zava-misy mandrakizay, nefa matetika voa izy eo amin'ny fahazoana azy, satria manakona ny voninahitry ny tsy hita ny hita. Izay ta hahita fahombiazana eo amin'ny fitadiavana ny harena nafenina dia tsy maintsy misondrotra ho amin'ny zava-kendrena ambony kokoa noho ny zavatra eto an-tany. Tsy maintsy hatokana ho amin'ny fikarohana ny fitiavany sy ny fahaizany rehetra (...) 

  Manontany ianao hoe: "Inona no hataoko mba hovonjena aho? Voalohany indrindra dia afoizo ireo fiheverana mibahana ao an-tsainao, ireo hevitra nolovaina sy nokolokoloina. Raha ny hanamarina ny fiheveran'ny tenanao no handinihanao ny Soratra Masina, dia tsy hahita ny fahamarinana na oviana na oviana ianao. Ataovy izay mba hahalalana izay lazain'ny Tompo. Raha resy lahatra ianao eo am-pikatsahana, raha hitanao fa tsy mifandrindra amin'ny fahamarinana ireo hevitra nankafizinao sy nibahana tao an-tsainao ireo, dia aza disoina ny dikan'ny fahamarinana mba hanarahanao izay inoan'ny tenanao, fa araho ny fahazavana nomena anao. Sokafy ny sainao sy ny fonao mba hahazoanao mibanjina ireo zava-mahagaga avy amin'ny tenin'Andriamanitra. 

  Ny finoana an' i Kristy Mpanavotra an'izao tontolo izao dia mitaky ny faneken'ny saina mahiratra sy voafehin'ny fo afaka mahafantatra sy mankasitraka ny haren'ny Lanitra. Tsy azo sarahina amin'ny fibebahana sy ny fiovan'ny toetra amam-panahy io finoana io. Ny atao hoe manam-pinoa dia mahita sy manaiky ny haren'ny Filazantsara, miaraka amin'ny adidy rehetra takin'izany. (...) Ireo harena ao amin'ny tenin'Andriammitra dia tsy ankasitrahana raha tsy asehoi'ny taratra mamirapiratra avy amin 'ny Masoandron'ny fahamarinana. 

  Ny Fanahy Masina alefan' ny famindrampon'ny fahalalahan-tanan'Ilay fitiavana tsisy fetra avy any an-danitra, no mandray ny zavatra avy amin'Andriamaiitra ka maneho izany amin'ny fanahy tsirairay izay manana finoana marina an'i Kristy. Noho ny heriny, ireo fahamarinana fototra izay iankinan' ny famonjena ny fanahy, dia tafalatsaka ao an-tsaina, ary nanjary mazava indrindra ny lalan'ny fiainana ka tsy misy tokony ho diso lalana ao anatin'izany. — HF, tt. 103,104. 

  Please publish modules in offcanvas position.