Miaina ny rivo-piainan’ny lanitra

   "Antsoy Aho, dia hovaliako hianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao."- Jer. 33:3. 

  Mofon'aina:

  Izay mandinika ny Tenin' Andriamanitra amin'ny fahatsoram-po sy vonona ny hampianarina, ka mikatsaka izay hahatakarana ireo fahamarinana ao, dia ho voataona hifandray amin'ny Mpanao azy; ka tsy hisy fetra ny fahafahany mitombo sy mivelatra raha tsy noho ny safidiny irery ihany.

  Noho ireo fonjan-kevitra maro isan-karazany sy isan-tsokajiny hita ao, dia tsy maintsy manaitra ny saina sy mitaona ny fon'ny tsirairay ny Baiboly. Voarakitra ao amin'ireo pejiny ny tantara tranainy indrindra; ny tantaram-piainana marina indrindra; ny fitsipika mifehy ny fitondrana, hoenti-mitantana ny firenena sy ny ankohonana — dia fitsipika izay tsy azon'ny fahendren'olombelona takarina (...) 

  Ao amin'ny Tenin'Andriamanitra izay eo am-pelatanany, ny olombelona tsirairay dia afaka misafidy izay ho namany araka izay tiany, na manao ahoana na manao ahoana 'fizotry ny fiainany. Afaka mifandray amin'ireo izay mendrika sy tsara indrindra amin'ny taranak' olombelona izy ao amin' ireo pejiny, ary afaka mihaino ny feon'Ilay Anndriarlanitra mandrakizay Izay miresaka amin'izy ireo. Eo am-pandalinany sy eo am-pisaintsainany ireo lohahevitra izay "tian'i anjely hodinihina" - 1 Pet. 1:12, dia afaka misitraka ny fanotronan' izy ireo izy. Hanaraka ny dian'Ilay Mpampianatry ny lanira izy, hihaino ny Teniny, dia ireo fampianarany teny an-tendrombohitra sy teny andohasaha ary teny amin'ny ranomasina. Azony atao ny miaina eto anmin'izao tontolo izao kanefa ao anatin'ny rivo-piainan'ny lanitra, ka hizara fanantenana sy faniriana fahamasinana ho an' ireo izay mijaly sy azon'ny fakam-panahy. Ary amin'izany izy dia mihamanakaiky hatrany Ilay tsy hita maso, tahaka Ilay olona voalaza fa niara-nandeha tamin'Andriamanitra, ary manatona bebe kaokoa hatrany ny tokonan' ny mandrakizay, mandrapisokatry ny vavahady ka dia hiditra ao izy. Tsy hahatsapa ny tenany ho vahiny izy. Ny feo izay hiarahaba azy tonga soa dia feon'ireo olo-masina namany, izay efa nifankazarany teto an-tany ihany, feo izay efa nianarany ny manavaka azy sy ny mitia izy. Izay nifandray tamin'ny lanitra tamin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, dia hahatsiaro ho toy ny ao an-trano fonenany rehefa tonga any an-danitra. — FK, tt. 135,137,138. 

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.