Vaovao Madagasikara

  Sitrapon’Andriamanitra voasoratra

   "Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao." - Sal. 119:11. 
  Mofon'aina:

  Nanome fitsipi-piainana tanteraka ao amin'ny fitsipiky ny lalàny masina Andriamanitra, ary nambarany fa mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao dia tsy hisy fiovana izany lalàna izany na dia tendron-tsoratra iray aza, fa hifehy kosa ny olona rehetra. Tonga hanome voninahitra ny lalàna i Kristy, ary nasehony fa miorina eo amin'ny fototra azo antoky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana izany, ka adidin'ny olona ny mankatò ny fitsipiny. Kristy mihitsy no nanome ohatra amin'ny fankatoavana. Nasehony tamin'ilay toriteny teo an-tendrombohitra fa mihoatra lavitra noho ny fanaovana hita maso ny ota ny ambaran'ny lalàna, fa na dia ny eritreritra sy ny fikasana ao am-po fotsiny ihany aza dia efa fandikana azy sahady.

  Ny olona te hankatò ny didin'Andriamanitra dia tokony "handà izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin 'izao fiainana ankehitriny izao." — Tit. 2:12. Kanjo nanandevo an'izao tontolo izao ilay fahavalon'ny fahamarinana, ka nanosika ny olona handika ny Didy Folo. Efa nambaran'i Paoly mialoha fa olona maro no hiala amin'ny fampianarana marina ka hivily ho amin'ny anganongano mandrostirotsy ny sofiny. Hitsakitsahina ny didin'Andriamanitra, ary samy manao izany ny mpitory na ny olon'izao tontolo izao. Tsiratsiraina toy izany koa ny Mpahary, ka i Satana no mahazo fandresena, satria tanteraka ny fikasany.

  Arakaraka ny aniratsirana ny lalàn'Andriamanitra no itomboan'ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny avonavona, ny fimatimatesana amin'ny fahafinaretana, ny tsy fanoavana ray aman-dreny, ary ny fitiavan-tena miseho amin'ny endriny rehetra. Koa dia re hatraiza hatraiza ny antso fitarainan'ny olona velon'ahiahy manao hoe: "Inona re no hatao mba hisakanana izao ratsy mampitebiteby izao?" Ny valin'izany dia ao amin'ny fampirisihana nataon'i Paoly tamin'i Timoty: "Mitoria ny teny" —2 Tim. 4:2. (...) Rehefa niteny ny fahendren'Andriamanitra, dia hadalana ny mampipoitra fanontaniana maneho fisalasalana, na manorina hevitra diso. Izay hany tadiavin'Andriamanitra amin'ny olona, dia ny hanaiky ny sitrapony manontolo ka hankatò izany. Ny fankatoavana no fitsipika tanteraka indrindra ho an'ny rariny sy ny fieritreretana. — VM, tt. 443,444

  Please publish modules in offcanvas position.