Ny drafi-pamonjena

  "Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon'ny olona rehetra." - Mpitt. 12:13. 

  Mofon'aina:

  Efa voafaritra ao amin'ny Baiboly izay rehetra mety ho adidin'ny olombelona. Hoy i Solomona: "Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon'ny olona rehetra." Voambara ao amin'ny Teniny voasoratra ny sitrapon'Andriamaitra, ary izany no fahalalana tena ilaina. Manampy amin'ny asa misionera ny fahendren'ny olombelona sy ny fahaizany tenim-pirenena samy hafa. Fahalalana mahasoa ny fahafantarana tsara ny fombafomban'ny mponina, ny toerana sy ny vanim-potoana manokana ho azy ireo, satria manampy amin'ny fahazavana ireo fanoharana ao amin'ny Baiboly izany, ka mampivohitra tsara ny lanjan'ny lesona omen'i Kristy; saingy tsy voatery hiankinan'aina ny fahalalana izany. Tokony ho hitan'ireo voavotra ny lalana efa voasoritra mazava mba handehanany, ary tsy hisy fialan-tsiny ho an'ireo izay very, na iza na iza, noho ny tsy fahatakarany ny Soratra Masina araka ny tokony ho izy. 

  (...) Naravon'ny Mpamonjy ny fitambaran'ny adidin'ny olombelona. Hoy Izy: "Tiava an 'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra (...) Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. " Voasoritra mazava tsara ao amin'ny Teny ny drafi-panavotana. Ilay finoana mahavonjy, dia ny finoana an'i Kristy no fepetra anomezana ny fiainana mandrakizay. Natao hiasa ho amin'ny famonjena antsika ny hery mitaonan'ny Fanahy Masina. Na ny valisoan'ireo mahatoky, na ny famaizana ireo meloka, dia samy efa voasoratra mazava. (...)

  Hoy ny apostoly: "Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin 'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin 'ny asa tsara rehetra. " Ny Baiboly ihany no mpanazava ny tenany. (...) Hanjary hiharihary ny hevitra marin'ny Soratra Masina rehefa ampitahaina ireo andininy samy hafa miresaka lohahevitra tokana, rehefa dinihina ny lanjany sy ny fiantraikany amin'ny lafiny tsirairay. (...) 

  Tamin'ny vidiny tsy hita fetra no nanomezan'i Jehovah Andriamanitra, Ilay Mpahary izao tontolo rehetra izao, ny filazantsara ho an'izao tontolo izao. — FCE, tt. 186-188. 

  Please publish modules in offcanvas position.